Mulgi Vallavolikogu istungi kutse                                                 

Mulgi Vallavolikogu XX istung toimub teisipäeval, 27. juunil 2023. a algusega kell 15.00 Karksi-Nuias, Viljandi mnt 1 II korruse koosolekute ruumis.

Istungile kinnitamiseks esitatava päevakorra p r o j e k t:

 1. Mulgi valla eriplaneeringu asukoha eelvaliku lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi avalik väljapanek

Ettekandja: abivallavanem Dmitri Orav

Kaasettekandja: keskkonna- ja heakorrakomisjoni esimees Raul Song

p_1_Lisa_Mulgi EP LS ja programm

p_1_otsuse_ eelnõu_ Eriplaneeringu asukoha eelvaliku lähteseisukohtade ja KSH prorgammi avalik väjapanek

 1. Mulgi valla 2022. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine

Ettekandja: finantsvaldkonna juht Külli Mõttus

Kaasettekandja: revisjonikomisjoni esimees Enn Sarv

p_2_Mulgi vald Konsolideeritud aastaaruanne 2022

p_2_Mulgi vald Konsolideeritud aastaaruanne 2022_auditeeritud

p_2_otsuse_eelnõu_Majandusaasta aruande kinnitamine

p_2_Väljavõte_Mulgi_Vallavolikogu_revisjonikomisjoni_koosoleku_protokoll_nr_14_07.06

 1. Mulgi valla 2023. aasta 1. lisaeelarve

Ettekandja: finantsvaldkonna juht Külli Mõttus

Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Esta Jaaksoo

p_3_ Mulgi valla 2023 aasta 1. lisaeelarve vastuvõtmine

p_3_Mulgi valla 2023. aasta 1. lisaeelarve

p_3_SELETUSKIRI MULGI VALLA 1. LISAEELARVE JUURDE

 1. Maamaksumäärade kehtestamine 2024. aastaks

Ettekandja: maa- ja keskkonnanõunik Ervin Tamberg

Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Esta Jaaksoo

p_4_Maamaksumäärade kehtestamine 2024

p_4_Seletuskiri_Maamaksumäärade kehtestamine 2024. aastaks

 1. Mulgi Vallavolikogu 22. novembri 2021 otsuse nr 9 „Mulgi Vallavalitsuse (ametiasutuse) struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kehtestamine" muutmine

Ettekandja: vallavanem Imre Jugomäe

Kaasettekandja: sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimees Andres Rõigas

p_5_Lisa_1_ Mulgi Vallavalitsuse (ametiasutuse struktuur)

p_5_Lisa_2_Mulgi vv struktuur

p_5_otsuse_eelnõu_Mulgi vv struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu muutmine

 1. Vallavara koormamine (Kesk tn 5, Mõisaküla)

Ettekandja: teedespetsialist Rein Anton

Kaasettekandja: keskkonna- ja heakorrakomisjoni esimees Raul Song

p_6_otsuse_eelnõu_Vallavara koormamine Mõisaküla Kesk tn 5

 1. Teearu päikesepaneelide detailplaneeringu kehtestamine

Ettekandja: abivallavanem Dmitri Orav

Kaasettekandja: keskkonna- ja heakorrakomisjoni esimees Raul Song

p_7_otsuse_eelnõu_Teearu DP kehtestamine

 1. Uue-Oru ja Oru detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine

Ettekandja: abivallavanem Dmitri Orav

Kaasettekandja: keskkonna- ja heakorrakomisjoni esimees Raul Song

p_8_otsuse_eelnõu_Uue-Oru ja Oru DP vastuvõtmine ja aval väljap suunamine

 1. Kinnisasja omandamiseks loa andmine (Lätiroo kinnistu, Umbsoo küla – OÜ Varling)

Ettekandja: abivallavanem Dmitri Orav

Kaasettekandja: keskkonna- ja heakorrakomisjoni esimees Raul Song

p_9_otsuse_ eelnõu_Loa andmine kinnisasja omandamiseks (Lätiroo OÜ Varling)

 1. Vallavara võõrandamine (Heinamaa tn 3, Mõisaküla ja Puhke kinnistu, Põlde küla)

Ettekandja: abivallavanem Dmitri Orav

Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Esta Jaaksoo

p_10_otsuse_ eelnõu_Vallavara võõrandamin

 1. Videovalve kasutamise nõuded Mulgi vallas

Ettekandja: abivallavanem Dmitri Orav

Kaasettekandja: keskkonna- ja heakorrakomisjoni esimees Raul Song

p_11_määruse_eelnõu_Videovalve kasutamise nõuded Mulgi vallas

p_11_Seletuskiri

 1. Vallavanema ja volikogu esimehe info
 2. Volikogu liikmete info

2023.06.27_Mulgi_Vallavolikogu_istungi_kutse

 

Istungi salvestus