Mulgi Vallavolikogu 22.11.2021 istungi päevakord ja salvestus

Mulgi Vallavolikogu II istung toimub esmaspäeval, 22. novembril 2021. a algusega kell 15.00  Karksi-Nuia kultuurikeskuse saalis Viljandi mnt 1, Karksi-Nuia.
 
 
Istungi p ä e v a k o r r a s on:
 
1. Mulgi vallavanema valimine
 
2. Mulgi vallavalitsuse liikmete arvu ja struktuuri kinnitamine
 
3. Mulgi vallavalitsuse liikmete kinnitamine
 
4. Mulgi valgavalitsuse palgaliste liikmete ametisse nimetamine
 
5. Mulgi vallavanemale ja abivallavanematele töötasu ning sotsiaalsete garantiide määramine
 
6. Mulgi vallavalitsuse liikmetele hüvitise maksmise otsustamine ja selle suuruse  määramine
 
7. Mulgi vallavalitsuse (ametiasutuse) teenistuskohtade koosseisu ja struktuuri  kinnitamine
 
8. Mulgi vallavolikogu tööst osavõtu eest makstava tasu suurus ja maksmise kord
 
9. Mulgi Vallavolikogu alatiste komisjonide moodustamine
 
10. Mulgi Vallavolikogu alatiste komisjonide esimeeste ja aseesimeeste valimine
 
11. Mugi Vallavolikogu revisjonikomisjoni esimehe, aseesimehe ja liikmete valimine
 
12. Vallavalitsuse liikmele nõusoleku andmine ettevõtlusega tegelemiseks
 
13. Seotud isikutega tehingute tegemiseks volituste andmine
 
14. Esindajate nimetamine Viljandimaa Omavalitsuste Liitu
 
15. Esindajate nimetamine Eesti Linnade ja Valdade Liitu

Mulgi Vallavolikogu 22.11.2021 istungi salvestus