Pärnu mnt 2b detailplaneeringu algatamise teade

Mulgi Vallavalitsuse 7. oktoobri 2021. a korraldusega nr 834 algatati Karksi-Nuias Pärnu mnt 2b (katastritunnus 28701:002:0051) kinnistul detailplaneering, mille eesmärk on kauplus-kohviku rajamine olemasoleva Alexela tankla kõrvale.

 

Planeeringuala maa sihtotstarve on transpordimaa ja selle suurus on 716 m². Planeering on kooskõlas kehtiva Karksi valla üldplaneeringuga.

Keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnangut ei koostatud, kuna kavatava tegevusega ei kaasne otsest ega kaudset negatiivset mõju keskkonnale.

 

Detailplaneeringu algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Pärnu mnt 2b detailplaneeringu asendiskeem

Karksi-Nuia tankla maaüksuse ja lähiala detailplaneering

Karksi-Nuia tankla maaüksuse ja lähiala detailplaneering. Põhijoonis

Karksi-Nuia tankla maaüksuse ja lähiala detailplaneering. Tehnovõrgud