Mulgi valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avalikustamine ning avalik arutelu

Mulgi Vallavalitsus korraldas üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avaliku väljapaneku ajavahemikul 8. veebruarist kuni 10. märtsini 2021. a.  Esitatud arvamustele koostas vallavalitsus omapoolsed seisukohad, mis on esitatud tabelis "Mulgi vallavalitsuse üldplaneeringule esitatud ettepanekud".

 

Vallavalitsus korraldab planeerimisseaduse § 83 kohase avaliku arutelu kahel korral veebis Teams keskkonnas:

21. aprillil kell 18.00  -> Videoarutelu nr 1 Microsoft Teams keskkonnas

22. aprillil kell 14.00  ->  Videoarutelu nr 2 Microsoft Teams keskkonnas

 

Avalikel aruteludel tutvustatakse avaliku väljapaneku kestel esitatud ettepanekuid ja arvamusi ning vallavalituse seisukohti.

 

Kohapeal piirkondlikes keskustes avalike arutelukoosolekute toimumisest teavitab vallavalitsus täiendavalt valla kodulehel, kui COVID-19 leviku tõkestamiseks määratud meetmed koosolekute läbiviimist võimaldavad.

Mulgi valla koostamisel olev üldplaneering

Mulgi valla üldplaneering ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on algatatud vallavolikogu 17. oktoobri 2018. a otsusega nr 66. Mulgi Vallavalitsusel on valminud Mulgi valla territooriumi hõlmav (pindala 881 km²) üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu. Planeeringualaks on kogu valla territoorium, mille piir on nähtav maakasutusplaanil.

Mulgi valla ruumilise arengu vajadused lähtuvad kohalike väärtuste säilitamise, looduslähedase elu- ja mitmekülgse ettevõtluskeskkonna loomise ning jätkusuutliku edasiarendamise põhimõttest. Väljakujunenud asustusstruktuuris üldplaneeringuga olulisi muudatusi ei kavandata. Võrreldes varasema olukorraga on asustusüksuse piire muudetud ning ühtlustatud ehitustingimusi.

Mulgi Vallavalitsus korraldab üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avaliku väljapaneku ajavahemikul 8. veebruarist kuni 10. märtsini 2021. a.

 

Avaliku väljapaneku ajal on üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõuga võimalik tutvuda Mulgi valla kodulehel ja paberkandjal järgmistes kohtades:

 

Abja piirkonnas aadressil Pärnu mnt 30, Abja-Paluoja;

Halliste piirkonnas aadressil Leerimaja, Kulla küla;

Karksi piirkonnas aadressil Viljandi mnt 1, Karksi-Nuia;

Mõisaküla piirkonnas  aadressil Kesk tn 4, Mõisaküla.

 

"Mulgi valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine" Mulgi Vallavolikogu 17.10.2018 otsus nr 66 

 

Mulgi valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avalikustamine

 

 

 

Avaliku väljapaneku perioodil on igal isikul õigus avaldada üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu kohta arvamust. Kirjalikud arvamused saata elektrooniliselt aadressile karksi@mulgivald.ee või postiga Mulgi Vallavalitsuse Karksi piirkonna aadressile Viljandi mnt 1, Karksi-Nuia, 69104 Mulgi vald.