Mulgi valla arengukava

Mulgi valla arengukava 2024-2030 koostamisel lähtuti kohalikest huvidest ja ühildati need riiklike arengusuunistega. Selline integreeritud lähenemine aitab kaasa sünergia saavutamisele, et valla ja riigi ressursside ühendamisega saavutada Mulgi valla arengulisi sihte otstarbekamalt. Arengukava keskmes on rahvastiku elujõulisena püsimine, elanikele kvaliteetsete, kättesaadavate ja taskukohaste avalike teenuste paindlik osutamine ning elanike üldiseks heaoluks eelduste loomine tagades ka valla finantsilise võimekuse.
Võrreldes Mulgi valla varasema arengukavaga tehti mitmeid täpsustusi varasemas arengumudelis, arutati valla ees seisvatele ülesannetele lahendusi, täpsustati eesmärke ja nende saavutamiseks vajalikke tegevusi. Arengu kavandamisel peeti silmas, et tegevused toimuksid looduskeskkonda hoidval viisil ja avatud konkurentsivõimelise majandusena, kultuur oleks jätkusuutlik ning kogukond sotsiaalselt sidus ja kohaliku elu eestvedaja. Arengukava on sisendiks valla eelarvestrateegia koostamisele ning investeeringute tegemisele, sh nii vallaeelarvest, siseriiklikest vahenditest, Euroopa Liidu rahastamismeetmetest ning teistest rahastusallikatest. Mulgi valla arendustegevuse järjepidevusest lähtuvalt analüüsiti kehtinud valla arengukava ja viidi läbi selle täitmise seire. Samuti tugineti valla arengukava koostamisel valla teistele arengulistele dokumentidele, koostati statistiliste andmete analüüse, koguti sisendaid valla elanikelt e-küsitluse teel, viidi läbi rühmatöid valdkondade lõikes ja arutati teemasid ülevallalistel seminaridel. Strateegiaprotsess viidi läbi konsultandi poolt koostatud metoodikal, mille tulemusena koostati ka valla profiil, arengumudel ning püstitati eesmärgid valla arendustegevusteks ja nende elluviimiseks 2025-2030.
Mulgi valla arengukava koosneb sissejuhatusest ja kaheteistkümnest peatükist. Esimeses peatükis esitatakse ülevaade arengukava koostamise protsessist. Teises peatükis iseloomustatakse Mulgi valla konkurentsipositsiooni, mille detailne analüüs esitatakse Mulgi valla profiilis, mis on arengukava lisas 1. Kolmandas peatükis on ülevaate valla väliskeskkonna olulisematest trendidest, mis mõjutavad Mulgi valla arengut, selle sotsiaalmajanduslikku potentsiaali ja arenguvajadusi. Neljandas peatükis luuakse seosed valla arengu ja seda mõjutavate olulisemate riiklike ja maakondlike arenguliste dokumentidega ja planeeringutega. Viiendas peatükis antakse koondhinnang Mulgi valla olukorrale ja lähtuvalt SWOT-analüüsist kujundatakse strateegilised arengusuunad. Kuues peatükk keskendub valla visioonile, selle saavutamise tulemuslikkuse mõõtmisele ja missioonile. Seitsmendas peatükis esitatakse Mulgi valla arengumudel ja määratletakse kriitilised edutegurid selle elluviimiseks. Kaheksandas peatükis püstitatakse eesmärgid ja selle saavutamise ülesanded valdkondade lõikes. Üheksandas peatükis esitatakse investeeringute kava järgnevaks neljaks aastaks, aastateks 2024-2027, mis võtab arvesse valla rahanduslikku seisu. Kümnendas peatükis esitatakse kriitilised edutegurid Mulgi valla visiooni
Mulgi valla arengukava 2024-2030 saavutamiseks. Üheteistkümnendas peatükis tuuakse välja arengukava elluviimisega seotud riskid ja nende maandamine. Kaheteistkümnes peatükk määratleb arengukava täitmise seire läbiviimise ja vastutuse arengukavas kirjapandu elluviimise eest.
Arengukava koostajad tänavad kõiki, kes panustasid oma teadmisi, oskusi ja aega ning esitasid ettepanekuid Mulgi valla oleviku ja tuleviku mõtestamiseks ning aitasid kaasa valla sihtide seadmisele ja tegevuste prioriteetide väljatöötamisele. Soovime, et koosloomes kirjapandu loob aluse valla sihipärasele strateegilisele juhtimisele ja ressursside tõhusale kasutamisele.
 
Arengukava saad lugeda SIIT.