Karksi-Nuia paisjärve kaldaala ja Rahvapargi matkaradade detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine

Mulgi Vallavalitsus võttis 17. novembri 2020. a korraldusega nr 1035 vastu Karksi-Nuia linnas Karksi-Nuia paisjärve kaldaala ja Rahvapargi matkaradade detailplaneeringu (maa-ala suurus kokku 789394 m²), mille eesmärk on Karksi-Nuia paisjärve äärde puhkeala väljaarendamine ja Rahvapargi matkaraja loomine.

 

Planeeringuala hõlmab järgmisi kinnistuid: Kalda tn 8, Viljandi mnt 4, Uus tn 1a, Jalaka, Linnaveski, Karksi-Nuia paisjärv, 24188 Karksi-Nuia-Halliste tee, 49 Imavere-Karksi-Nuia tee, 49 Imavere-Karksi-Nuia tee L3, 49 Imavere-Karksi-Nuia tee L5, 49 Imavere-Karksi-Nuia tee L8.

 

Planeeringuga katastriüksuseid ei jagata ja maa sihtotstarbeid ei muudeta. Detailplaneering on koostatud üldplaneeringu elluviimiseks ning see ei ole vastuolus hetkel kehtiva Karksi valla üldplaneeringuga.

 

Planeeringu avaliku väljapaneku kestuseks on 7.-21. detsember 2020. a. Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Mulgi valla kodulehel https://mulgivald.ee/karksi-nuia_puhkeala_dp ja paberkandjal Mulgi Vallavalitsuse Karksi piirkonna vallamaja II korruse väikses koosolekute ruumis aadressil Viljandi mnt 1, Karksi-Nuia.

 

Kirjalikud ettepanekud saab esitada aadressil karksi@mulgivald.ee või Viljandi mnt 1, Karksi-Nuia.

 

Detailplaneeringu kohta laekunud kirjalike ettepanekute ja vastuväidete esitamise korral on avalik arutelu 5. jaanuaril 2020. a kell 17.00 Mulgi Vallavalitsuse Karksi piirkonna vallamaja II korruse koosolekute ruumis aadressil Viljandi mnt 1, Karksi-Nuia.

 

Karksi-Nuia paisjärve kaldaala ja Rahvapargi matkaradade detailplaneering

Mulgi Vallavalitsuse 16.04.2019 korraldusega nr 249 algatati detailplaneering Karksi-Nuias Jalaka, Kalda tn 4 ja Karksi-Nuia paisjärve kinnistutel. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Karksi-Nuia paisjärve äärde puhkeala väljaarendamine ja Rahvapargi matkaraja loomine.

Sama otsusega jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine, kuna vastavalt eelhinnangule ei kaasne kavandatava tegevusega olulist negatiivset keskkonnamõju.