Karksi-Nuia paisjärve kaldaala ja Rahvapargi matkaradade detailplaneering

Mulgi Vallavalitsuse 16.04.2019 korraldusega nr 249 algatati detailplaneering Karksi-Nuias Jalaka, Kalda tn 4 ja Karksi-Nuia paisjärve kinnistutel. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Karksi-Nuia paisjärve äärde puhkeala väljaarendamine ja Rahvapargi matkaraja loomine.

Sama otsusega jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine, kuna vastavalt eelhinnangule ei kaasne kavandatava tegevusega olulist negatiivset keskkonnamõju.