Detailplaneeringu algatamine

Detailplaneering on ehitusprojekti koostamise aluseks. Detailplaneeringu koostamine on nõutav Mulgi vallas kehtivate üldplaneeringutega määratud detailplaneeringu kohustusega aladel ja juhtudel ehitusloakohustusliku hoone püstitamisel või laiendamisel üle 33%, olulise avaliku huviga rajatise või olulise ruumilise mõjuga ehitise ehitamiseks. Tuginedes planeerimisseadusele on kohalikul omavalitsusel õigus teha erandeid ja teatud juhtudel lubada ehitise püstitamist või laiendamist ilma detailplaneeringut koostamata ning projekteerimistingimuste alusel. Detailplaneering koostatakse eelkõige üldplaneeringu elluviimiseks või planeeringualale ruumiliste terviklahenduste loomiseks. Detailplaneeringute koostamist Mulgi vallas korraldab Mulgi Vallavalitsus.
 
Detailplaneeringu algatamiseks tuleb esitada vormikohane taotlus.
 
Enne ehitise projekteerimist on otstarbekas teha koostööd Mulgi Vallavalitsuse ehitusnõunikuga, et välja selgitada, kas kinnistul on olemas kehtiv detailplaneering, on vajadus detailplaneeringut koostada või väljastatakse kavandatava ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimused.
 
 

Detailplaneeringud

Abja piirkond

Halliste piirkond

Karksi piirkond

Mõisaküla piirkond