Karksi piirkonna detailplaneeringud kuni 2017. aastani

Detailplaneeringute lisainfo saamiseks võtta ühendust Mulgi Vallavalitsuse ehitusnõunikuga.

 

Detailplaneering

Kehtestamine

Kv nr 42 osa-ala Karksi-Nuia

(Tööstuse tn 2a maa sihtotstarbe hoonestusala ja ehitustingimuste määramine).

Karksi Vallavolikogu

19. 10.2001

otsus nr 154

Kv nr 48 Lossi tn 2 Karksi-Nuia

Maakasutuse sihtotstarbe ja ehitusõiguse määramine (ärimaa).

Karksi Vallavolikogu 19.11.2003

otsus nr 78

Kv nr 20 ,21,22,24,41 (tsentraalse soojatrassi planeerimine Karksi-Nuias Tööstuse –Veetorni-Männiku tänavale).

Karksi Vallavolikogu

18.12.2002

otsus nr 24

Karksi-Nuias, Kalda tn piirkonna kv nr 8,11a,12 (Paisjärve vahelise ala krundipiiride, maakasutuse sihtotstarbe, ehitusõiguse määramine kruntidel ja pargiala planeerimine).

Karksi Vallavolikogu

19.11.2003

otsus nr 79

Tsentraalse soojaharutrassi rajamine Karksi-Nuias Veetorni – Rahumäe tn.

Karksi Vallavolikogu 21.05.2003

otsus nr 54

Karksi-Nuia lasteaia detailplaneering (Tartu mnt 22 Karksi-Nuia uue lasteaia hoone krundi hoonestusala ja ehitustingimuste määramine).

Karksi Vallavolikogu

21.04.2004

otsus nr 114

Karksi-Nuia Gümnaasiumi detailplaneering (Kooli tn 1 Karksi-Nuia (Gümnaasiumi hoone ja teenindavate rajatiste rekonstrueerimise tingimuste ja spordisaali juurdeehituse hoonestusala määramine).

Karksi Vallavolikogu 21.04.2004

otsus nr 113

Ettevõtluse tn 1 ja Oru tn 2a (Oru tn 2a sihtotstarbe määramine, Ettevõtluse 1 kinnistuga liitmine ning tootmishoonele hoonestusala ja ehitustingimuste määramine ).

Tunnistatud kehtetuks Mulgi Vallavolikogu 15.08.2018 otsusega nr 65

Kv nr 41 Tööstuse tn 5 ning Lilli tee 14 ja Lilli tee 16 vahelise maa-ala Karksi-Nuias ( Tööstuse tn 5 täiendava hoonestusala määramine planeeritavale krundile Lilli tee 16a ehitusõiguse määramine).

Karksi Vallavolikogu

15.06.2004

otsus nr 130

Karksi-Nuia keskuse kv 1,2,3,4,5,6,7,8 detailplaneering (Karksi-Nuia keskuse ruumikasutuse planeerimine).

Karksi Vallavolikogu

21.02.2007

otsus nr 113

Piibu kinnistu Ainja küla, katastriüksus 60002:003:0430 (maa sihtotstarbe muutmiseks, kinnistu jagamiseks vesiviljeluse rajamiseks ja hoonestusala ning ehitustingimuste määramine.

 Karksi Vallavolikogu 17.09.2008

otsus nr 237

Kalda tn 4a Karksi-Nuia (maa sihtotstarbe määramine, krundi jagamine).

Karksi Vallavolikogu

19.11.2007

otsus nr102

Kassepa 1 Karksi-Nuia (Elamumaa hoonestusala ja ehitustingimuste, juurdepääsu määramine).

Karksi Vallavolikogu

16.05.2007

otsus nr 135

Hanskoka kinnistu Karksi-Nuia

( Elamumaa kruntideks jagamine, hoonestusala ja ehitustingimuste määramine).

Karksi Vallavolikogu

16.05.2007

otsus nr 134

Tartu mnt 28 Karksi-Nuia

(Korterelamule hoonestusala ja ehitustingimuste määramine)

Karksi Vallavolikogu

27.11.2007

otsus nr 162

Karksi-Nuia kv 18,35 ja 36 osa-ala

(Vabadussõja monumendi asukoha, maa-ala kruntideks jagamine, ehitusõiguse määramine).

Karksi Vallavolikogu

20.09.2006

otsus nr 79

Puidukoda, Olmi ja Saekaatri kinnistud Karksi-Külas, katastriüksused 60001:004:0067; 60001:004:0260; 60001:004:0066 (tootmismaa kinnistute liitmine, täiendava hoonestusala ja ehitustingimuste määramine).

Karksi Vallavolikogu

19.09.2007

otsus nr 151

Reediko Juhani kinnistu osa-ala Polli külas, katastriüksus 60001:001:0191; 60001:001:01292 ( maa sihtotstarbe määramine, kinnistu jagamine ning hoonestusala ja ehitustingimuste määramine).

Karksi Vallavolikogu

15.11.2006

otsus nr 88

OÜ Cerbos Remonditöökoda Polli küla, katastriüksus 60001:001:0800 (tootmismaa kinnistule täiendava hoonestusala ja ehitustinguimustele määramine).

Karksi Vallavolikogu

17.10.2007

otsus nr 159

Metalli kinnistu Kõvaküla küla, katastriüksus 60002:003:0069 (maa sihtotstarbe muutmine, tootmismaale hoonestusala, ehitustingimuste määramine).

Karksi Vallavolikogu

22.01.2008-06-02 otsus nr 173

Sambla kinnistu Mäeküla küla, katastriüksus 60001:005:0260 (ehitustingimuste määramine Sambla 2 talu õuealal olemasolevate hoonete rekonstrueerimiseks, osaline Mäeküla järve kaldaala ehituskeeluvööndi vähendamine).

 

Karksi Vallavolikogu

21.03.2007

otsus nr 120

Heki kinnistu Kõvaküla küla, katastriüksus 60002:003:0056,

(maa sihtotstarbe muutmine, tootmismaale hoonestusala ja ehitustingimuste määramine. Planeering sisaldab üldplaneeringu muutmise ettepanekut).

Karksi Vallavolikogu

21.05.2007

otsus nr 218

 

 

Tartu mnt 12 Karksi-Nuia ( Maa sihtotstarbe muutmine, hoonestusala ja ehitustingimuste määramine kauplushoonele).

Karksi Vallavolikogu 18.06.2008

otsus nr 230

Viljandi mnt 5a, Viljandi 7, 7a, ja Ettevõtluse 4 Karksi-Nuia (tootmishoonetele täiendava hoonestusala ja ehitustingimuste määramine, kruntide liitmine).

Karksi Vallavolikogu 18.06.2008

otsus nr 231

Kalda tn 8 Karksi-Nuia (hoonestamata sotsiaalmaal kinnistu jagamine, maa sihtotstarbe muutmine, hoonestusala ja ehitustingimuste ning tehnovõrkude ja rajatiste asukoha määramine).

 

Karksi-Nuia Pärnu mnt 10 maaüksuse detailplaneering (ehitusala määramine garaaži püstitamiseks koos katlamaja ja kuuriga ning tehnovõrkude määramine)

Karksi Vallavolikogu 22.01.2015

otsus nr 92

Karksi-Nuia Piiri ja Tööstuse tn 1a kinnistute detailplaneering (Piiri katastriüksuse jagamine, ehitusala määramine ja hiljem liitmine Tööstuse tn 1a kinnistuga)

Karksi Vallavolikogu 20.11.2014

otsus nr 85

Karksi-Nuia Rahumäe tn 5 maa-ala detailplaneering (Rahumäe tn 1 kinnistule juurdepääsutee rajamine ning moodustavale kinnistule ehitusõiguse määramine korterelamu püstitamiseks)

 

Karksi-Nuia Aasa tn 13 kinnistu detailplaneering (kinnistule üksikelamu ja abihoonete rajamiseks)

Mulgi Vallavalitsuse 27.11.2018

Korraldus nr 763

Karksi-Nuia Rahumäe tn 3 kinnistu detailplaneering hoonestusala suurendamiseks.

Karksi Vallavolikogu 16.01.2018

otsus nr 160

Karksi vallas Karksi külas asuva Karksi parkla krundi detailplaneering (sihtotstarbe muutmine transpordimaast ärimaaks ning ehitusala ja tehnosüsteemide määramine)

 

Karksi-Nuia Koidu tn 8 maaüksuse detailplaneering (elamukompleksi rajamine)

Karksi Vallavolikogu 18.06.2016

otsus nr 73

Karksi küla Pärna kinnistu detailplaneering (tehnika remonditöökoja püstitamine, ehitusala määramine, kinnistu jagamine ja tehnosüsteemide ning -rajatiste asukoha määramine)

Karksi Vallavolikogu 17.07.2013

Otsus nr 193

Karksi-Nuia linnas asuvate kinnistute Viljandi mnt 3a ja Ettevõtluse tn 4 detailplaneering (Viljandi mnt 3a katastriüksuse jagamine ja tehnosüsteemide asukoha määramine ning hilisem liitmine Ettevõtluse tn 4 kinnistuga)