Kultuuri- ja spordivaldkonna õigusaktid

 Hindamiskriteeriumid:
(5) Ühekordse toetuse taotluste hindamisel lähtutakse järgmistest põhimõtetest:
  1) taotlus on vastavuses korra § 1 lõikes 3 nimetatud tegevustega;
  2) tegevus on suunatud valla elanikele või on nende huvides;
  3) tegevus, millele toetust taotletakse, toimub üldreeglina valla haldusterritooriumil või on seotud valla esindamisega;
  4) tegevus on kooskõlas valla arengukavaga;
  5) arvestatakse tegevusest otseselt kasu saavate inimeste hulka;
  6) eelarve realistlikkusest;
  7) projekti uudsusest;
  8) traditsioonide jätkamisest;
  9) teiste toetajate olemasolust;
  10) omafinantseeringu olemasolust ja osatähtsusest eelarves.