Noorsootöö Mulgi vallas

Noorsootöö on tingimuste loomine noore isiksuse mitmekülgseks arenguks, mis võimaldab noortel vaba tahte alusel perekonna-, tasemeharidus- ja tööväliselt tegutseda.

 

Noorsootöö korraldamisel lähtutakse põhimõtetest:
  1) noorsootööd tehakse noorte jaoks ja koos noortega, kaasates neid otsuste tegemisse;
  2) tingimuste loomisel teadmiste ja oskuste omandamiseks lähtutakse noorte vajadustest ja huvidest;
  3) noorsootöö põhineb noorte osalusel ja vabal tahtel;
  4) noorsootöö toetab noorte omaalgatust;
  5) noorsootöös lähtutakse võrdse kohtlemise, sallivuse ja partnerluse põhimõttest.

/Noorsootöö seadus/

Avatud noorsootöö eesmärk on pakkuda noorele inimesele vabatahtlikkuse alusel osalemise võimalusi, et toetada tema aktiivsust ja toimetulekut ühiskondlikus elus. Märksõnadeks on avatus ja noorte vaba tahe.  Avatud noorsootöö tugevus seisneb noorte kaasatuses ja isetegemises. Avatud noorsootöö baseerub inimsuhetel, tegutsetakse noortelt noortele põhimõttel või koos noortega. 

Avatud noorsootööd rakendatakse noortekeskustes. Noortekeskused on loodud noorte initsiatiivi toetusel, nende eelistustest lähtuvalt ning tegutsevad eelkõige noorte huve ja vajadusi silmas pidades.

/Eesti Noorsootöö Keskus/

 

Olulisemad töösuunad Mulgi valla noorsootöös:

Noortele on tagatud info kättesaadavus.

Tegevused: Noortekeskustele luuakse ühine koduleht. Noortele edastatakse infot kanalite kaudu, mida noored igapäevaselt kasutavad.

Kaasatud noorte arv on suurenenud ja noorte tööhõivevalmidus paranenud.

Tegevused: Luuakse ühine statuut noorte tunnustamiseks. Igal aastal tunnustatakse tegusaid noori. Igas piirkonnas viiakse läbi noorte õpilasmalevaid/töölaagreid. Moodustatakse noortevolikogu. Huvihariduse korraldamisel arvestatakse noorte huvidega, kaasates neid otsustusprotsessi.

Noortevaldkonna toimimine on mõjusam.

Tegevused: Regulaarselt hinnatakse noorsootöö kvaliteeti.

Koostatakse Mulgi valla noorsootöö arengukava. Igas piirkonnas tagatakse noortekeskuse või -toa olemasolu ja kvalifitseeritud noorsootöötaja. Suurendatakse rahvusvahelise noorsootöö võimalusi ja selle tulemuste kasutamist. Kogukonnas tuuakse paremini esile noortepoliitika ja noorsootöö mõju ning toetatakse sellekohase teadlikkuse tõusu erinevate osapoolte, sh lastevanemate seas. Toetatakse Mulgi valla MTÜ-sid, mis on suunatud noortele ja toetavad noorsootööd.

Noorel on väiksem risk olla tõrjutud.

Tegevused: Kohalikus transpordikorralduses arvestatakse senisest rohkem noorsootööteenustega. Luuakse tugimeetmed, mis aitavad toetada noorte tagasitoomist haridusse ja/või edukat jõudmist tööturule.

/Mulgi valla arengukava 2019-2025 ja eelarvestrateegia 2019-2023/

Mulgi Vallavalitsus ootab taotlusi noorte omaalgatusliku projekti taotlusvooru

Projekti toetus on mõeldud meeskonnale, mis koosneb noortest vanuses 7-26 või noorele vanuses 14-26.

 

Projekti taotluses tuleb ära tuua järgmised osad:

  • noorte grupi liikmete nimed ja vanused või noore nimi ja vanus;      
  • noorte grupi esindaja nimi, vanus, e-posti aadress ja telefoninumber;                      
  • projekti pealkiri, tutvustus (tegevuse eesmärk, sihtgrupp, täpne kirjeldus), periood, planeeritavad tulemused;                   
  • mentori nimi (alaealiste puhul);          
  • taotletav summa koos eelarvega. Olemasolul näidatakse ära olemasolev omafinantseering ja kaasfinantseerijad  ning vallalt taotletava summa kuluread koos hinnapakkumistega.

 

Mulgi valla noorte omaalgatusliku projekti toetamise kord

Mulgi vallavolikogu noorte omaalgatusliku projektide taotluse vorm

Mulgi vallavolikogu noorte omaalgatusliku projektide aruande vorm

 

Projekte ootame hiljemalt käesoleva aasta 20. veebruariks; 20. maiks; 20. septembriks; 20. novembriks.