30.01.24

Hajaasustuse programmi 2024. aasta taotluste esitamine

Hajaasustuse programmi taotlusvoor on avatud 01. veebruarist kuni 01. aprillini 2024.

Hajaasustuse programm

1. veebruaril avaneb hajaasustuse programmi 2024. a taotlusvoor 

Regionaalministri 19.12.2023. a käskkirjaga nr 278 kinnitati hajaasustuse programmi 2024. a taotlusvooru avamise tähtpäevaks 1. veebruar 2024. a ning taotluste esitamise tähtpäevaks 1. aprill 2024. a. Hajaasustuse programm viiakse ellu Riigi Teatajas avaldatud riigihalduse ministri 22.02.2018. a määruse nr 14 „Hajaasustuse programm" alusel. 

Programmi eesmärgiks tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele neis piirkondades.

Programmist toetatakse hajaasustusega piirkonnas majapidamiste

 1. Veevarustussüsteemide;
 2. Kanalisatsioonisüsteemide;
 3. Juurdepääsuteede;
 4. autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.

Seega saavad määruse kohaselt nõuetele vastavad isikud taotleda toetust projektidele külades, mis ei ole käsitletavad tiheasustusaladena.

 

Toetuse taotlejale esitatavad nõuded

Sihtgrupiks: füüsilised isikud

* Taotleja alaline elukoht 1.jaanuarist 2024.a Mulgi vallas hajaasustusega maapiirkonnas asuv majapidamine. Alalise elukohana käsitletakse elukohta, kus isik veedab enamiku oma igapäevasest puhke- ja uneajast.

* Toetuse taotlusi saavad esitada Mulgi valla elanikud, kelle alaline elukoht rahvastikuregistri alusel on katkematult sama majapidamine, millele toetust taotletakse (rahvastikuregistrikanne ei saa olla hilisem kui 01.01.2024).

* Taotlejal ei tohi olla riiklike või kohalike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.

* Projektil võib olla ka kaastaotleja(id). Kaastaotlejale kehtivad samad tingimused, mis taotlejalegi.

 

Toetuse andmise põhimõtted

 • Maksimaalne toetus programmist ühele majapidamisele on 6500 eurot.
 • Programmist eraldatud toetuseks loetakse ka viiel eelneval kalendriaastal (2019–2023) programmist saadud toetuse summa. Varasemate mitut majapidamist hõlmanud projektide puhul jagatakse saadud toetus arvestuslikult majapidamiste vahel võrdselt.
 • Toetust võib anda tingimusel, et taotluse esitamise päevaks on kohalik omavalitsus kinnitanud eelmise sama majapidamisega seotud projekti toetuse kasutamise aruande.
 • Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peavad kokku moodustama vähemalt 33% projekti abikõlblikest kuludest.
 • Toetus moodustab kuni 67% projekti abikõlblikest kuludest (50% riigilt ja 50% kohalikult omavalitsuselt).
 • Notariaalne kokkulepe reaalservituudi seadmiseks, mille kohaselt kinnistu omanik on kohustatud taluma tema kinnistut läbivat veevarustus-, kanalisatsiooni- või autonoomset elektrisüsteemi või juurdepääsuteed, kui rajatav või parendatav juurdepääsutee, veevarustus-, kanalisatsiooni- või autonoomne elektrisüsteem läbib mitut kinnistut.
 • Vastavalt projekti tegevustele ehitusluba või ehitusteatis (NB! võib esitada hiljem, kui on tehtud toetuse andmise otsus).
 • Korterelamute puhul teiste korteriomanike kirjalik nõusolek.
 • Projekti ajalise kestuse arvestus algab toetuslepingu sõlmimisest ning projekti elluviimine peab olema lõppenud 31. oktoobriks 2025.
 • Iga toetatava valdkonna kohta esitada eraldi taotlus.

Taotluse esitamine

Taotlus koos lisadokumentidega (sh kaks võrreldavat hinnapakkumust) esitada Mulgi Vallavalitsusele alates 1. veebruarist 2024. a kuni 1. aprillini 2024. a, kas digitaalselt e-posti aadressile mulgi@mulgivald.ee või allkirjastatuna paberil aadressile Pärnu mnt 30, Abja-Paluoja, 69403 Viljandi maakond.

Täpsemat teavet taotlemise tingimuste ja toetatavate tegevuste ning aruandluseks vajalike vormide kohta leiate riigi tugiteenuste keskuse kodulehelt: Hajaasustuse programm | Riigi Tugiteenuste Keskus (rtk.ee), mis leiad SIIT

 

Mõned tähelepanekud taotluse koostamiseks:

 • Soovitame juba varakult  tegeleda hinnapakkumuste võtmisega, et oleks piisavalt aega hinnapakkumuses esitatud infoga tutvuda ning vajadusel pakkumuse esitajaga täiendavalt konsulteerida. Viimasele minutile jäetud hinnapakkumusi ei ole enam aega läbi vaadata, mistõttu võivad olulised kulud projektis kajastamata jääda. Kuna vee- ja kanalisatsioonisüsteeme rajavatel ettevõtetel on sellel perioodil palju tööd, võib juhtuda, et esitatud hinnapakkumus ei kajasta tegelikku olukorda või peate hinnapakkumust pikemalt ootama.
 • Vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rajamiseks on üldjuhul nõutud ehitisregistris ehitusloa/teatise või kasutusloa/teatise esitamine. Kui te ise ei ole valmis loa/teatise taotlemiseks vajalikku dokumentatsiooni koostama (taotlus, asukohajoonis, teostusjoonis vms), siis on mõistlik hinnapakkumine küsida koos vajaliku dokumentatsiooni koostamisega (loa/teatise taotluse koostamine, projekt, teostusjoonis vms).
 • Veevarustussüsteemide taotluse juurde tuleb enamasti lisada ka vee kvaliteedi analüüs. Lisainfo analüüside kohta on võimalik saada terviseametilt.
 •  

Enne taotluse esitamist tasub nõu küsida

Mulgi vallas saab vajalikku informatsiooni ja abi meetme tingimuste kohta Hajaasustuse programmi kontaktisikult:

maa-ja keskkonnaspetsialist  Anneli Pälsing, tel 53055008 või e-posti teel  anneli@mulgivald.ee

 

Taotlus koosneb taotlusvormist ja järgmistest kohustuslikest dokumentidest:

 1. Vormikohane projekti eelarve.
 2. Vormikohane projekti tegevuste kirjeldus sõltuvalt projekti valdkonnast.
 3. Oma- ja kaasfinantseeringut tõendav vabavormiline garantiikiri.
 4. Veevarustussüsteemide valdkonna projekti puhul joogivee kvaliteeti tõendav analüüs ulatuses, mida peab vajalikuks Terviseamet, kui projekti eesmärk on hetkel kasutatavast veevarustussüsteemist saadava joogivee kvaliteedi parandamine, veetorustiku rajamine olemasolevast kaevust või sinna pumba paigaldamine või olemasoleva kaevu asemele uue rajamine põhjusel, et olemasoleva kaevu vee kvaliteet ei vasta joogivee nõuetele.
 5. Veevarustussüsteemide valdkonna projekti korral, kui projekti elluviimist rahastavad lisaks taotlejale ka kaastaotlejad, kaastaotlejatega sõlmitud notariaalne tähtajatu veekasutuskord.
 6. Kaks võrreldavat hinnapakkumust.
 7. Notariaalne kokkulepe reaalservituudi seadmiseks, mille kohaselt kinnistu omanik on kohustatud taluma tema kinnistut läbivat veevarustus-, kanalisatsiooni- või autonoomset elektrisüsteemi või juurdepääsuteed, kui rajatav või parendatav juurdepääsutee, veevarustus-, kanalisatsiooni- või autonoomne elektrisüsteem läbib mitut kinnistut.
 8. Vastavalt projekti tegevustele ehitusluba või ehitusteatis (NB! võib esitada hiljem, kui on tehtud toetuse andmise otsus).
 9. Korterelamute puhul teiste korteriomanike kirjalik nõusolek.

 

Täpsemat teavet taotlemise tingimuste ja toetatavate tegevuste ning aruandluseks vajalike vormide kohta leiate riigi tugiteenuste keskuse kodulehelt: Hajaasustuse programm | Riigi Tugiteenuste Keskus (rtk.ee), mis leiad SIIT

 

 

Hajaasustuse programmi aruandlus 2024

Projekti lõppedes esitada toetuse saajal toetuse kasutamise aruanne kohalikku omavalitsusse koos järgmiste dokumentidega:

 • kulu- ja maksedokumentide koopiad,
 • veesüsteemide valdkonna projekti puhul pärast projekti lõppemist tehtud vee analüüs (välja arvatud juhul, kui projekti eesmärgiks oli torustike ehitamine või pumba paigaldamine olemasolevasse kaevu).
 • toetuse kasutamise aruanne 
 • fotod tööde teostusest

 

Vallavalitsus kiidab toetuse kasutamise aruande heaks või lükkab selle tagasi 20 tööpäeva jooksul aruande saamisest arvates ning teavitab toetuse saajat otsusest viie tööpäeva jooksul.