« Tagasi

Vallateedel massipiirangu kehtestamine alates 21.03.2023

Mulgi valla teedel liikluspiirangu kehtestamine

 
Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1, liiklusseaduse § 5 2 lg 2, §
12 lg 1, ehitusseadustiku § 92 lg 7 ja lg 8 ning tulenevalt ilmastikuoludest tekkinud teede
kandevõime kaotusest
 
Mulgi Vallavalitsus annab k o r r a l d u s e:
 
  1. Kehtestada alates 21.03.2023 Mulgi vallale kuuluvatel ning avalikus kasutuses olevatel teedel liikluspiirang mootorsõidukitele, mille tegelik mass ületab 8 tonni, v.a operatiiv- ja lepingulised veod.
  2. Vältimatu veose korral taotleda Mulgi Vallavalitsuse teedespetsialistilt kirjalik nõusolek liikluspiirangu ajal tee kasutamiseks.
  3. Liikluspiirangu lõpetab Mulgi Vallavalitsus korraldusega.
  4. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.
  5. Käesoleva korraldusega mittenõustumisel võib esitada vaide Mulgi Vallavalitsusele aadressil Pärnu mnt 30, Abja-Paluoja 69403 või kaebuse Tartu Halduskohtule aadressil Kalevi tn 1, Tartu 51010, 30 päeva jooksul korraldusest teadasaamisest arvates.