Mulgi vallas kehtivad üldplaneeringud

Vastavalt Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 14 lõikele 4 4 kehtivad haldusterritoriaalse korralduse muutmise tulemusena moodustunud kohaliku omavalitsuse üksuse üldplaneeringu kehtestamiseni ühinenud kohaliku omavalitsuse üksuste üldplaneeringud nendel territooriumidel, kus need enne ühinemist kehtestati. Kuni Mulgi valla üldplaneeringu koostamiseni kehtivad valla territooriumil Mõisaküla linna ning Karksi, Abja ja Halliste valdade üldplaneeringud.
 
Abja valla üldplaneering
 
 
Halliste valla üldplaneering
 
Karksi valla üldplaneering
Karksi Vallavolikogu 21.06.2006. a määrusega nr 17 kehtestati Karksi valla üldplaneering https://www.riigiteataja.ee/akt/430052014063
 
Mõisaküla linna üldplaneering
Mõisaküla Linnavolikogu 23.01.2014. a määrusega nr 1 kehtestati Mõisaküla linna üldplaneering https://www.riigiteataja.ee/akt/429012014050