22.01.24

MULGI VALLA VANEMAEALISTE NÕUKODA

Mulgi Vallavalitsuse 16. jaanuar 2024. a korraldusega nr 127 „Mulgi valla vanemaealiste nõukoja moodustamine ja töökorra kinnitamine" moodustati Mulgi valla vanemaealiste nõukoda ja kinnitati selle töökord. 

Nõukoja liikmeteks on kinnitatud kaks eakate esindajat igast Mulgi valla piirkonnast, kokku 8 esindajat – Karksi-Nuia, Abja-Paluoja, Mõisaküla ja Halliste piirkond, Abja Päevakeskuse esindaja ja Mulgi Vallavalitsuse poolt kaks esindajat.

Korraldusest tulenevalt kuuluvad koosseisu:

Elle Heinsalu (Abja-Paluoja);

Aino Laisaar (Abja-Paluoja);

Juta Jalakas (Mõisaküla);

Ene Akkaja (Mõisaküla);

Tiiu Jürgenson (Halliste);

Rein Tarkus (Halliste);

Olga Palu (Karksi-Nuia);

Margit Teller (Karksi-Nuia);

Abja Päevakeskuse juhataja Mari Saarela;

abivallavanem Ardo Agasild;

sotsiaalnõunik Liana Andruško.

Nõukoja eesmärk: Mulgi valla eakate esindamine ja nende huvide kaitsmine; eakate ideede avalikustamine ja teostamine ning koostöö arendamine eakate ja omavalitsuse vahel; eakate kaasamine otsustusprotsessidesse; eakate seisukohtade väljaselgitamine valla elu puudutavates küsimustes (transport, haridus-kultuurivajadused, elukeskkonnaga seonduv jne) ja nende seisukohtade esitamisega vallavalitsusele. Nõukoda vaatab läbi tema liikmete poolt tõstatatud või vallavalitsuse poolt komisjonile läbivaatamiseks suunatud küsimusi ning edastab vallavalitsusele omapoolsed ettepanekud.

  • Nõukojal on õigus algatada pensionäride tegevust toetavaid projekte ning algatada üle vallalisi üritusi ning moodustada nende organiseerimiseks töögruppe. 
  • Nõukoja töövormiks on koosolekud, mis toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord kvartalis.
  • Nõukoda juhindub oma töös Mulgi Vallavalitsuse eakate nõukoja töökorrast.

Lisainformatsiooni saamiseks, ettepanekute tegemiseks või huvitavate ja/või vajalike ideede puhul palun pöörduda oma piirkonna eestvedajate poole:  

Karksi piirkond – Olga Palu tel.: 5341 2507  e-post: olgapalu@hotmail.com

Abja piirkond – Mari Saarela tel.: 5787 7820  e-post: mari@mulgivald.ee

Mõiaküla piirkond – Juta Jalakas tel.: 5592 2615  e-post: juta.jallakas.13@gmail.com

Halliste piirkond – Tiiu Jürgenson  tel.: 526 9609 e-post: teejott2@gmail.com