« Tagasi

Mulgi valla 2024. aasta II poolaasta huvihariduse ja huvitegevuse toetuste eraldamine

Mulgi valla 2024. aasta II poolaastahuvihariduse ja huvitegevuse toetusteeraldamine
Vastavalt noorsootöö seadusele eraldab riik omavalitsustele täiendavalt rahalisi vahendeid,mille eesmärk on parandada 7.-19. aastaste noorte huvihariduse ja huvitegevusekättesaadavust ning pakkuda noortele mitmekesisemaid osalusvõimalusi. Mulgi valla2024. aasta huvihariduse ja huvitegevuse kavas on ette nähtud vahendid huvihariduse jahuvitegevuse täiendavaks toetuseks.Tulenevalt noorsootöö seaduse § 15¹ ja aluseks võttes Mulgi Vallavolikogu 15.04.2021määruse nr 145 „ Mulgi valla huvihariduse ja huvitegevuse toetuse kord" § 6 lõiked 3, 5, 7, 8ja lähtudes Mulgi valla huvihariduse ja –tegevuse toetuste määramise komisjoni (koosoleku30.05.2024 protokoll) ettepanekust toetada 46 taotlust ning eraldada teiseks poolaastaksettenähtud rahalistest vahenditest huvihariduse ja huvitegevuse toetust summas
49000 eurotning mitte määrata 7 taotlusele toetust.Mulgi Vallavalitsus annab k o r r a l d u s e:
 
1. Eraldada Mulgi valla eelarvest 2024. aasta II poolaasta huvihariduse ja huvitegevusetoetused teenuse pakkujatele vastavalt lisale (Lisa 1).
 
2. Mitte eraldada Mulgi valla eelarvest 2024. aasta II poolaasta huvihariduse ja huvitegevusetoetust vastavalt lisale (Lisa 2).
 
3. Korraldust rakendatakse alates 01.07.2024 kuni 31.12.2024.a.
 
4. Käesoleva korraldusega mittenõustumisel võib esitada vaide Mulgi Vallavalitsuseleaadressil Pärnu mnt 30, Abja-Paluoja 69403 või kaebuse Tartu Halduskohtule aadressilKalevi tn 1, Tartu 51010 30 päeva jooksul korraldusest teadasaamisest arvates.