Programm "PUHAS TULEVIK"

Ennetusprogrammi „Puhas tulevik" eesmärk on vähendada narkootikumide tarvitamist ja omamist kuni 18-aastaste alaealiste hulgas ning ennetada narkosüütegude toimepanemist.  Programmi suunatakse Mulgi vallas elavad ja registreeritud elukoha andmetega noori, kes on toime pannud õigusrikkumise.
 
Programm kestab noorele, kes on  nõus programmis osalema ja kelle seaduslik
esindaja annab samuti nõusoleku noore osalemiseks, kuus kuud. Selle aja jooksul tehakse koostöös lastekaitse spetsialistide ja politseiametnikega alaealiste
etteteatamata narkootikumide tarvitamise kiirteste ja kodukülastusi, ning viiakse läbi
vestluseid programmi suunatud alaealiste ja nende esindajatega. 
 
Täpsemat informatsiooni programmi suunamise ja läbiviimise osas jagab sotsiaalnõunik Liana Andruško telefonil: 524 7395, e-mail: liana@mulgivald.ee

Vanemlusprogramm „Imelised aastad"

Lapsevanemad on oodatud vanemlusprogrammi „Imelised aastad"
Laste kasvatamisel võib tekkida olukordi, millega on keeruline hakkama saada.
„Imelised aastad" on 4-kuuline programm vanematele, kes vajavad tuge ja
soovivad õppida, kuidas laste kasvatamisega paremini toime tulla.
Mulgi Vallavalitsus koostöös Tervise Arengu Instituudiga ja Mõisaküla Kool-
Lasteaiaga viib 2023. a läbi vanemlusprogrammi „Imelised aastad".
 
Programm sobib 2–8-aastaste laste vanematele,
 • kes soovivad saada vastuseid lapse kasvatamisel tekkinud küsimustele ja õppida, kuidas paremini toime tulla;
 • kelle lastel on esmased käitumisprobleemid, nt kohatine agressiivne käitumine, hüperaktiivsuse ilmingud, hajutatud tähelepanuvõime, valetamine, sõnakuulmatus jne.
Oodatud on nii lapsevanemad kui vanavanemad ja teised last kasvatavad
täiskasvanud.
Lastevanemate jaoks on koolitusprogramm tasuta. Koolitus algab 2. veebruaril
2023. a.
Vallavalitsus tagab programmis osalejatele toitlustamise, vajadusel
lapsehoiuteenuse ja transpordi.
 
Lisainfo: https://tarkvanem.ee/koolitused/imelised-aastad/
 
Hea lapsevanem! Kui Sa tunned programmi vastu huvi, siis võta koolitusele
registreerumiseks või lisainfo saamiseks ühendust Liana Andruškoga, telefon: 524 7395, e-post: liana@mulgivald.ee

Tööturul mitteaktiivsetele noortele suunatud projekt "Noortegarantii tugisüsteem (NGTS)"

Noortegarantii tugisüsteemi (NGTS) eesmärk on toetada 16–29-aastaseid noori haridusteele naasmiseks ja/või tööturule jõudmiseks. 
Selleks, et jõuda abi vajavate noorteni, on omavalitsuse vastutaval töötajal ligipääs nimekirjale noortest, kes on potentsiaalsed abivajajad:

 1. ei õpi,
 2. ei tööta,
 3. ei ole töötuna arvel,
 4. ei ole tuvastatud puuduvat töövõimet või üle 80-protsendilist töövõime kaotust, 
 5. ei saa töötamise toetamise teenust,
 6. ei tegele ettevõtlusega,
 7. ei saa hüvitist alla pooleteiseaastase lapse kasvatamise eest,
 8. ei kanna vangistust või eelvangistust,
 9. ei viibi asendus- või kaitseväeteenistuses.

Kõigi nende noortega püütakse võtta ühendust, et selgitada välja nende abivajadus. Noortel, kes
tunnevad, et vajavad tuge, kuid nendega ei ole võetud ühendust või nende nimed ei olnud kajastatud automaatselt moodustatud nimekirjadest, on samuti võimalik osa saada tugisüsteemi
võimalustest. Ühendust on võimalik võtta kirjutades e-kirja: liana@mulgivald.ee või helistades
telefonil: 524 7395.
Samuti võib julgelt pöörduda Mulgi valla noortekeskustesse, haridus-ja noorsootööspetsialisti ja
sotsiaaltööspetsialistide poole.
Noortegarantii tugisüsteemi kohta saab lugeda siit: https://sotsiaalkindlustusamet.ee/et/ngts


NGTS võimaluste vastuvõtmine on noortele vabatahtlik.


Astume koos sammu parema tuleviku suunas!

 

Mulgi vald on liitunud projektiga „Vabatahtlik seltsiline".

Eelmise aasta septembris käivitus taas 2-aastane tegevusprogramm vabatahtlike seltsiliste kaasamiseks sotsiaalhoolekande süsteemis. Eelkõige selleks, et üksi-elavad inimesed saaksid suhelda ning leida vabatahtlikke, kes pakuksid abivajajatele tugitegevusi.

MIS  ON  SELTSILISE TUGITEGEVUSED?

Paljudel eakatel ja erivajadustega inimestel, kes elavad omas kodus, käib kord-paar nädalas abiks hooldustöötaja. Need on palgalised sotsiaaltöötajad, kes aitavad toime tulla eluks esmavajalikuga, millega inimene tänu tervisele või eale üksi hakkama ei saa. Alates koristamisest ja pesu pesemisest kuni toiduainete koju toomiseni. Hooldustöötajad ei ole aga seltsilised-  eeskätt seetõttu, et neil pole üldjuhul aega oma kliendiga niisama juttu ajada ega kohvi juua. Hooldustöötajal on hooldatavaid mitu inimest päevas, ja selle tõttu on nende aeg väga piiratud. 

Vabatahtlikul seltsilisel on just aega. See ei ole kohustus. See on rohkem sõbrasuhe ja hoolimine inimesest, kes sind usaldab ja oma koju või hoolekande asutusse ootab. Rääkimine ja kuulamine on üksilduse vastu parim ravim, mis kindlasti mõjutab ka meeleolu ja tervist.

Vestlemise ja ühise koogisöömise kõrval saab teha koos ka palju muid asju: jalutada, külastada raamatukogu, kultuurimaja ja miks mitte ka kauplusi. Kuni inimene kodus üksi hakkama ja liikuda saab, tähendab see kindlasti, et ta igatseb ka kodust välja. Toetav käsi ja julgustav sõna on täpselt need, mida just vabatahtlik seltsiline pakkuda saab.

KUIDAS  VILJANDIMAAL  VABATAHTLIKKU  SELTSILIST  LEIDA?

Kogu projekti käivitajaks on Eesti Külaliikumine Kodukant. On loodud kõiki maakondi  ja enamusi omavalitsusi hõlmav võrgustik, kus tööd korraldavad ja infot edastavad koordinaatorid. Viljandimaal  on taoliseks koordinaatoriks ENE SAAR, kelle kaasabil seltsilist vajajad ja vabatahtlikult seltsi pakkujad kokku viiakse. Seltsilisteks oodatakse inimesi alates 16.-ndast eluaastast, ülemist eapiiri ei ole. On igati mõistetav, kui noorem pensionär pakub seltsi vanemale või sõbranna sõbrannale. Ka telefon ja televiisor on tublid seltsilised, aga silmast silma vaatamist ja inimese ärakuulamist need ei asenda.

Selleks, et abivajajatest teada anda ja seltsi pakkujatest teada saada, tuleks koordinaatoriga ühendust võtta. Ene Saare telefon on 5070846, samuti saab oma soovist märku anda kodulehel www.kodukant.ee/seltsiline.ee ja enesaar0404@gmail.com

Vabatahtlikuks seltsiliseks olemise juures on kõige tähtsam siiras soov ja huvi eakaid ja erivajadustega inimesi oma toetuse, aja ja sõprusega aidata.

 

Lisainfo:

Liana Andruško e-mail: liana@mulgivald.ee, telefon: 524 7395