Projekteerimistingimuste taotlemine

Projekteerimistingimused detailplaneeringu koostamise kohustuse puudumisel

Projekteerimistingimused on vajalikud ehitusloakohustusliku hoone või olulise avaliku huviga rajatise (edaspidi oluline rajatis) ehitusprojekti koostamiseks, kui puudub detailplaneeringu koostamise kohustus.

Kohalik omavalitsus annab projekteerimistingimused hoone või olulise rajatise:

 • püstitamiseks või rajamiseks;
 • laiendamiseks üle 33 protsendi selle esialgu kavandatud mahust.

Projekteerimistingimuste andmisel arvestatakse:

 • hoone või olulise rajatise asukohas väljakujunenud keskkonda, sealhulgas hoonestuslaadi;
 • et projekteerimistingimuste andmine ei oleks vastuolus õigusaktide, isikute õiguste või avaliku huviga;
 • üldplaneeringus määratud tingimusi.

Projekteerimistingimustega määratakse asjakohasel juhul hoone või olulise rajatise:

 • kasutamise otstarve;
 • suurim lubatud arv maa-alal;
 • asukoht;
 • lubatud suurim ehitisealune pind;
 • kõrgus ja vajaduse korral sügavus;
 • arhitektuurilised, ehituslikud ja kujunduslikud tingimused;
 • maa- või veealal asuvate ehitiste teenindamiseks vajaliku ehitise võimalik asukoht;
 • ehitusuuringu tegemise vajadus;
 • haljastuse, heakorra ja liikluskorralduse põhimõtted.

 

Projekteerimistingimuste taotlus ja sellega seonduvad dokumendid esitatakse Mulgi Vallavalitsusele elektrooniliselt ehitisregistri (www.ehr.ee) kaudu. Erandjuhul, kui taotlust ja sellega seonduvaid dokumente ei ole võimalik esitada ehitisregistri kaudu, esitatakse need Mulgi Vallavalitsuse ehitus- ja majandusspetsialistile, kes kannab andmed ehitisregistrisse. Projekteerimistingimuste taotlemisel tuleb tasuda riigilõiv.

Pädev asutus annab projekteerimistingimused 30 päeva jooksul taotluse esitamise päevast arvates. Kui pädev asutus otsustab menetluse korraldada avatud menetlusena, antakse projekteerimistingimused 60 päeva jooksul taotluse esitamise päevast arvates.

Projekteerimistingimuste taotlemise vormile tuleb lisada vähemalt:

 • asendiplaan
 • soovituslik on lisada kavandatava ehitustegevuse eskiisjoonised

 

Projekteerimistingimused detailplaneeringu olemasolul

Detailplaneeringu olemasolu korral võib kohalik omavalitsus põhjendatud juhul anda ehitusloakohustusliku hoone või olulise rajatise ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimusi, kui:

 • detailplaneeringu kehtestamisest on möödas üle viie aasta;
 • detailplaneeringu kehtestamise järel on ilmnenud olulisi uusi asjaolusid või on oluliselt muutunud planeeringuala või selle mõjuala, mille tõttu ei ole enam võimalik detailplaneeringut täielikult ellu viia, või
 • detailplaneeringu kehtestamise järel on muutunud õigusaktid või kehtestatud planeeringud, mis mõjutavad oluliselt detailplaneeringu elluviimist.

Projekteerimistingimuste andmisel arvestatakse:

 • hoone või olulise rajatise asukohas väljakujunenud keskkonda, sealhulgas hoonestuslaadi;
 • et projekteerimistingimuste andmine ei oleks vastuolus õigusaktide, isikute õiguste või avaliku huviga;
 • üldplaneeringus määratud tingimusi.

Projekteerimistingimusi ei anta:

 • detailplaneeringus kehtestatud planeeringulahenduse olemuslikuks muutmiseks,
 • üldplaneeringut muutva detailplaneeringu täiendamiseks, 
 • avalikku veekogusse kaldaga püsivalt ühendatud või kaldaga funktsionaalselt seotud ehitistele lisatingimuste andmiseks,
 • riigi või kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu täiendamiseks.

Projekteerimistingimustega täpsustatakse asjakohasel juhul hoone või olulise rajatise detailplaneeringus käsitletud:

 • kasutamise otstarvet, sealhulgas võib täpsustada elamu või büroohoone kasutusotstarvete aluseks oleva krundi kasutamise sihtotstarvete osakaalu, kui vastavad sihtotstarbed on mõlemad varasemalt detailplaneeringus ette nähtud;
 • hoonestusala tingimusi, sealhulgas hoonestusala suurendamist, vähendamist, keeramist või nihutamist, kuid mitte rohkem kui 10 protsendi ulatuses esialgsest lahendusest;
 • kõrguse ja vajaduse korral sügavuse muutmist, kuid mitte rohkem kui 10 protsendi ulatuses esialgsest lahendusest;
 • arhitektuurilisi, ehituslikke või kujunduslikke tingimusi;
 • maa-alal asuva ehitise teenindamiseks vajaliku ehitise võimalikku asukohta;
 • ehitusuuringu tegemise vajadust;
 • haljastuse, heakorra või liikluskorralduse põhimõtteid;
 • planeeringuala hoonestuslaadi, sealhulgas krundijaotust, kui see on seotud ehitusliku kompleksi ehitamisega, tingimusel et ei muutu planeeringualale esialgselt antud ehitusõigus.

 

Projekteerimistingimuste taotlus ja sellega seonduvad dokumendid esitatakse Mulgi Vallavalitsusele elektrooniliselt ehitisregistri (www.ehr.ee) kaudu. Erandjuhul, kui taotlust ja sellega seonduvaid dokumente ei ole võimalik esitada ehitisregistri kaudu, esitatakse need Mulgi Vallavalitsuse ehitus- ja majandusspetsialistile, kes kannab andmed ehitisregistrisse. Projekteerimistingimuste taotlemisel tuleb tasuda riigilõiv.

Pädev asutus annab projekteerimistingimused 30 päeva jooksul taotluse esitamise päevast arvates. Kui pädev asutus otsustab menetluse korraldada avatud menetlusena, antakse projekteerimistingimused 60 päeva jooksul taotluse esitamise päevast arvates.

Projekteerimistingimuste taotlemise vormile tuleb lisada vähemalt:

 • asendiplaan
 • soovituslik on lisada kavandatava ehitustegevuse eskiisjoonised

 

 

Projekteerimistingimuste taotluse läbivaatamiseks tuleb tasuda riigilõiv 25 eurot.

Vallavalitsuse arveldusarved:
SEB Pank  EE281010302005446001

Swedbank  EE682200221023349831

Saajaks märkida: Mulgi Vallavalitsus