Aastaks 2024 on toetuse jagamine peatatud.

Alustava ettevõtja starditoetus

Alustava ettevõtja starditoetust antakse Mulgi vallavolikogu 20.03.2019 määruse nr 87 „Alustava ettevõtja starditoetuse kord Mulgi vallas" alusel. Mulgi vallavolikogu tegi 28.10.2020 istungil määrusesse muudatused, mis puudutavad eeskätt kuupäevi.   Toetuse andmise eesmärk on aidata kaasa alustavate ettevõtete käivitamisele ning jätkusuutlikule arengule. Toetuse eraldamise kaudu toetatakse ettevõtlust Mulgi vallas.

 

Starditoetust on oodatud taotlema alustav ettevõtja:

  • kelle asukoht ja tegevuskoht on Mulgi vallas ning toetuse abil tehtavad investeeringud on suunatud ettevõtluse edendamisele Mulgi vallas;
  • kelle ettevõtte alustamisest ei ole möödas rohkem kui 24 kuud;
  • kes peab olema tööandjaks 24 kuud,  alates toetuse väljamaksmise kuupäevast.

 

Toetuse taotlemine

Taotlejaks võib olla äriühing või füüsilisest isikust ettevõtja. Toetuse saamiseks esitab taotleja esindusõiguslik isik Mulgi Vallavalitsusele vormikohase avalduse koos määruses nõutud lisadokumentidega. Taotlus esitatakse kas digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil mulgi@mulgivald.ee või paberkandjal aadressil Pärnu mnt 30, Abja-Paluoja, Mulgi vald.

 

Toetuse määr ja tingimused

Toetuse ülemmääraks on maksimaalselt 50% projekti maksumusest, kuid mitte rohkem kui 5000 (viis tuhat) eurot ning omafinantseeringu suurus peab olema vähemalt 20% projekti kogumaksumusest.

Investeeringud peavad olema suunatud ettevõtluse edendamiseks Mulgi vallas ning kasutatud sihipäraselt kahe aasta jooksul peale lepingu sõlmimist.

 

Toetuse taotluse menetlemine

Taotlused vaadatakse üle peale valla eelarve kinnitamist juhul, kui taotluse rahuldamiseks on eelarves vajalikud vahendid ette nähtud. Eelarvevahendite lõppemisest teavitatakse valla kodulehel ettevõtluse mooduli all.

Taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsustab Mulgi Vallavalitsus hiljemalt kahe kalendrikuu jooksul peale taotluse esitamist. Taotluse rahuldamisel sõlmib vallavanem hiljemalt 10 tööpäeva jooksul arvates positiivse otsuse tegemisest toetuse saajaga starditoetuse andmise lepingu.

 

Oma äriplaani kokkupanemisel ning analüüsimisel võta ka ühendust Viljandimaa Arenduskeskusega, kes saab vajadusel abiks olla nõustamisel.
Vaata täpsemalt: http://arenduskeskus.viljandimaa.ee/

Mulgimaa ettevõtjaid ja mittetulundusühinguid koondab vabatahtlik omaalgatuslik ühendus, Mulgimaa Arenduskoda, mis avab piirkonnale ligipääsu LEADER toetustele, eesmärgiga arendada piirkonna ettevõtlust, eriti just väike- ja keskmise suurusega ettevõtlust, luua kvaliteetseid töökohti säilitades samas rahuliku ja kauni elukeskkonna.
Vaata täpsemalt: https://www.mulgimaa.ee/meist/mak/

 

Õigusaktid:

Alustava ettevõtja starditoetuse kord Mulgi vallas

 

Taotluse ja lõpparuande vormid:

Starditoetuse taotlus, lisa 1   .doc

Starditoetuse taotlus, lisa 1   .pdf

Starditoetuse lõpparuanne, lisa 2   .doc

Starditoetuse lõpparuanne, lisa 2   .pdf

 

Info ettevõtete kohta Mulgi valla kodulehel

Kui soovite Mulgi valla kodulehel täiendada või avaldada infot oma ettevõtte kohta, siis saatke e-posti aadressile koduleht@mulgivald.ee järgmised andmed:
 
1. Ettevõtte nimi ja aadress
2. Tegevusala kirjeldus
3. Kontaktandmed (telefon, e-post, veebileht)
(4. Lahtiolekuajad)