Hajaasustuse programmi 2022. aasta taotluste esitamine

Hajaasustuse programmi taotlusvoor on avatud 01. veebruarist kuni 01. aprillini 2022.

 

Riigihalduse ministri 22.02.2018 määrus nr 14  "Hajaasustuse programm", alusel kinnitati taotlusvooru avamise tähtpäevaks 1. veebruar 2022 ja taotluste esitamise tähtajaks 1. aprill 2022.

 

Programm on suunatud hajaasustusega piirkondadele.

Eesmärk on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele neis piirkondades.

 

Toetatakse tegevusi, mis parandavad taotleja majapidamises

 • joogivee kättesaadavuse
 • elamu heitvee nõuetekohase kanaliseerimise
 • aastaringselt ligipääsetava juurepääsutee rajamise, parandamise
 • leibkonna vajadustele vastava autonoomse elektrisüsteemi rajamise (tingimusel, et majapidamine ei ole liitunud elektrivõrguga).

 

Programmi tingimused

 • Taotleja alaline elukoht rahvastikuregistri järgi on taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist kuni toetuslepingu sõlmimiseni katkematult selles majapidamises, millele projektiga toetust taotletakse. Alalise elukohana käsitletakse elukohta, kus isik veedab enamiku oma igapäevasest puhke- ja uneajast.
 • Taotlejal ei tohi olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.
 • Projektil võib olla ka kaastaotleja(id). Kaastaotlejale kehtivad samad tingimused, mis taotlejalegi.
 • Iga valdkonna jaoks on ühele majapidamisele võimalik taotleda programmist toetust üks kord kuue kalendriaasta jooksul. Teistkordset toetust sama valdkonna rahastamiseks võib kuue kalendriaasta jooksul anda juhul, kui toetuse saaja on sama valdkonna eelmise toetuse täies mahus tagastanud põhjusel, et projekti eesmärke ei olnud võimalik saavutada.
 • Taotluse esitamise päeval peab eelmise sama majapidamisega seotud projekti toetuse kasutamise aruanne olema kohaliku omavalitsuse poolt kinnitatud.
 • Projekti ajalise kestuse arvestus algab toetuslepingu sõlmimisest ning projekti elluviimine peab olema lõppenud 31.oktoobriks 2023.
 • Toetust on võimalik taotleda kohalikust omavalitsusest, kes pakuvad taotlejale ka vajalikku informatsiooni meetme tingimuste kohta.

 

Toetus ja omafinantseering

 • Maksimaalne toetus programmist ühele majapidamisele on 6500 eurot. Toetus moodustab kuni 67% projekti abikõlblikest kuludest. Programmist eraldatud toetuseks loetakse ka viie eelneva kalendriaasta programmist saadud toetuse summa.
 • Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peavad kokku moodustama vähemalt 33% projekti abikõlblikest kuludest.
 • Toetuse aluseks on kaks võrreldavat hinnapakkumist, millest ühe põhjendatud hinnapakkumise alusel koostatakse taotlus ja eelarve.  
 • Iga toetatava valdkonna kohta esitada eraldi taotlus.

 

Taotluse esitamine

Taotlus koos vajalike lisadega tuleb esitada hiljemalt 1.aprilliks 2022 Mulgi vallavalitsusele paberil allkirjastatuna aadressile Pärnu mnt 30, Abja-Paluoja või digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile mulgi@mulgivald.ee.

 

Enne taotluse esitamist tasub nõu küsida

Mulgi vallas saab vajalikku informatsiooni ja abi meetme tingimuste kohta Hajaasustuse programmi kontaktisikult:

maa-ja keskkonnaspetsialist  Anneli Pälsing, tel 53055008 või e-posti teel  anneli@mulgivald.ee

 

Taotlus koosneb taotlusvormist ja järgmistest kohustuslikest dokumentidest:

 1. Vormikohane projekti eelarve.
 2. Vormikohane projekti tegevuste kirjeldus sõltuvalt projekti valdkonnast.
 3. Oma- ja kaasfinantseeringut tõendav vabavormiline garantiikiri.
 4. Veevarustussüsteemide valdkonna projekti puhul joogivee kvaliteeti tõendav analüüs ulatuses, mida peab vajalikuks Terviseamet, kui projekti eesmärk on hetkel kasutatavast veevarustussüsteemist saadava joogivee kvaliteedi parandamine, veetorustiku rajamine olemasolevast kaevust või sinna pumba paigaldamine või olemasoleva kaevu asemele uue rajamine põhjusel, et olemasoleva kaevu vee kvaliteet ei vasta joogivee nõuetele.
 5. Veevarustussüsteemide valdkonna projekti korral, kui projekti elluviimist rahastavad lisaks taotlejale ka kaastaotlejad, kaastaotlejatega sõlmitud notariaalne tähtajatu veekasutuskord.
 6. Kaks võrreldavat hinnapakkumust.
 7. Notariaalne kokkulepe reaalservituudi seadmiseks, mille kohaselt kinnistu omanik on kohustatud taluma tema kinnistut läbivat veevarustus-, kanalisatsiooni- või autonoomset elektrisüsteemi või juurdepääsuteed, kui rajatav või parendatav juurdepääsutee, veevarustus-, kanalisatsiooni- või autonoomne elektrisüsteem läbib mitut kinnistut.
 8. Vastavalt projekti tegevustele ehitusluba või ehitusteatis (NB! võib esitada hiljem, kui on tehtud toetuse andmise otsus).
 9. Korterelamute puhul teiste korteriomanike kirjalik nõusolek.

 

Täpsemat teavet taotlemise tingimuste ja toetatavate tegevuste ning aruandluseks vajalike vormide kohta leiate riigi tugiteenuste keskuse kodulehelt: Hajaasustuse programm | Riigi Tugiteenuste Keskus (rtk.ee), mis leiad SIIT

 

Riigihalduse ministri 22.02.2018 määrus nr 14 „Hajaasustuse programm". 

 

Taotlemiseks vajalikud dokumendid: 

 1. Projekti eelarve
 2. Taotlusvorm
 3. Lisa. Autonoomne elektrisüsteem
 4. Lisa. Juurdepääsuteed
 5. Lisa. Kanalisatsioonisüsteemid
 6. Lisa. Veesüsteemid

 

KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED

 

Hajaasustuse programmi aruandlus 2022

Toetuse kasutamise aruanne tuleb esitada kohalikku omavalitsusse   koos järgmiste dokumentidega:

 • kulu- ja maksedokumentide koopiad,
 • veesüsteemide valdkonna projekti puhul pärast projekti lõppemist tehtud vee analüüs.
 • Toetuse kasutamise aruanne