Hajaasustuse programmi 2020. aasta taotluste esitamine

Hajaasustuse programmi taotlusvoor on avatud 17. veebruarist kuni 17. aprillini 2020.

1.märtsil jõustus riigihalduse ministri 22.02.2018 määrus nr 14 „Hajaasustuse programm", mille alusel viiakse alates 2018. aastast ellu Hajaasustuse programmi. Programm on suunatud hajaasustusega piirkondadele.

Eesmärk on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele neis piirkondades.

Toetatakse tegevusi, mis peavad tagama taotleja majapidamises joogivee kättesaadavuse, elamu heitvee nõuetekohase kanaliseerimise, aastaringselt ligipääsetava juurepääsutee. Juhul kui majapidamine ei ole elektrivõrguga liitunud, toetatakse ka autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi. Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kelle alaline elukoht rahvastikuregistri järgi on taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist selles majapidamises, millele nad toetust taotlevad. Alalise elukohana käsitletakse elukohta, kus isik veedab enamiku oma igapäevasest puhke- ja uneajast.

Maksimaalne toetus programmist ühele majapidamisele on 6500 eurot, millest omafinantseering peab kokku moodustama vähemalt kolmandiku (33%) projekti abikõlblikest kuludest. Programmist eraldatud toetuseks loetakse ka viie eelneva kalendriaasta programmist saadud toetuse summa.

Toetuse aluseks on põhjendatud eelarve, mis koostatakse kahe võrdleva hinnapakkumise alusel. Projektide teostumisse panustavad võrdselt nii riik, kohalik omavalitsus kui ka taotleja.

Täpsemat teavet taotlemise tingimuste ja toetatavate tegevuste ning aruandluseks vajalike vormide kohta saab Riigi Tugiteenuste Keskuse  koduleheküljelt, mis leiad SIIT

Taotlus koos vajalike lisadega tuleb esitada allkirjastatuna paberil või digitaalselt Mulgi Vallavalitsusele kantseleisse aadressil Pärnu mnt 30, Abja-Paluoja või mulgi@mulgivald.ee.

 

Enne taotluse esitamist tasub nõu küsida:

Arvi Meidla telefon 4354793, e-post arvi@mulgivald.ee või

Anneli Pälsing, telefon 4363185, e-post anneli@mulgivald.ee.

Hajaasustuse programmi kontaktisikuks on keskkonna ja maaspetsialist Anneli Pälsing, tel. 4363185, anneli@mulgivald.ee

 

Taotlemiseks vajalikud dokumendid: 

Taotlusvorm

Projekti eelarve

Veesüsteemide valdkonna projekti tegevuste kirjeldus

Kanalisatsioonisüsteemide valdkonna projekti tegevuste kirjeldus

Juurdepääsuteede valdkonna projekti tegevuste kirjeldus

Autonoomsete elektrisüsteemide valdkonna projekti tegevuste kirjeldus

Arvutamise abimees

Garantiikirja näidis

Toetuse kasutamise aruandevorm 2020 (aruandevorm ja eelarve)

Vajalikud viited:

Abiks salvkaevu rajamisel

Abiks puurkaevu rajamisel

Veehaarde sanitaarkaitseala

Veeproovide võtmine kodus

 

Seotud dokumendid:

Taotluste menetlemise ja hindamise komisjon - korraldus nr 389

Taotluste menetlemise ja hindamise komisjoni muutmine - korraldus nr 398