Töökoja tee 1//Õunahoidla detailplaneeringu avalikule väljapanekule suunamine

Mulgi Vallavalitsuse 5. aprilli korraldusega nr 261 võeti vastu Polli külas Töökoja tee 1//Õunahoidla (katastritunnus 60001:001:0110) kinnistu detailplaneering, mille eesmärk on õunahoidla laiendamine ning lao- ja tehnikahoiustamise hoone rajamine. Planeeringuala suurus on 54 332 m2 ning maa sihtostarve on tootmismaa. Detailplaneering ei sisalda üldplaneeringu põhilahenduse muutmise ettepanekut.

 

Planeeringuga lahendatakse kinnistu hoonestusala ja ehitusõigus, juurdepääsud krundile, parkimine, haljastuse ja heakorra põhimõtted ning tehnovõrkude asukohad.

 

Töökoja tee 1//Õunahoidla detailplaneeringu avalik väljapanek kestab 20. aprillist kuni 4. maini 2022. a. Avaliku väljapaneku ajal on igal isikul õigus avaldada arvamust detailplaneeringu kohta.

 

Paberkandjal saab planeeringu lahendusega tutvuda Mulgi vallavalitsuses aadressil Viljandi mnt 1, Karksi-Nuia. Elektrooniliselt on planeeringu materjalid kättesaadavad: https://mulgivald.ee/tookoja-tee-1.

 

Õunahoidla kinnistu detailplaneeringu algatamine

Mulgi Vallavalitsuse 10. augusti 2021. a korraldusega nr 698 algatati Polli külas Töökoja tee 1//Õunahoidla (katastritunnus 60001:001:0110) kinnistul detailplaneering, mille eesmärgiks on õunahoidla laiendamine ning lao- ja tehnikahoiustamise hoone rajamine.

 

Planeeringuala maa sihtostarve on tootmismaa ja selle suurus on 54 332 m². Koostatav detailplaneering on kooskõlas kehtiva Karksi valla üldplaneeringuga. Keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnangut ei koostatud, kuna kavatava tegevusega ei kaasne otsest ega kaudset negatiivset mõju keskkonnale.

 

Detailplaneeringu algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

 

Töökoja tee 1//Õunahoidla detailplaneeringu eskiislahenduse eelnõu

Töökoja tee 1 // Õunahoidla detailplaneering. Seletuskiri

Töökoja tee 1 // Õunahoidla detailplaneering. Tugiplaan

Töökoja tee 1 // Õunahoidla detailplaneering. Põhijoonis

Töökoja tee 1 // Õunahoidla detailplaneering. Asukoht, kontaktvöönd

Detailplaneeringu algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Elektrilevi tehnilised tingimused

AS Iivakivi tehnilised tingimused

Telekommunikatsioonialased tehnilised tingimused

Illustratsioon Töökoja tee 1//Õunahoidla