Mulgi valla noortevolikogu teise koosseisu valimised on lõppenud

Mulgi valla noortevolikogu teise koosseisu valimised toimusid 15. veebruarist kuni 21. veebruarini 2021. Hääletada said kõik Mulgi vallas elavad või õppivad noored vanuses 13–26 eluaastat. Valimisjaoskonnad olid avatud Abja gümnaasiumis, August Kitzbergi nimelises gümnaasiumis, Mõisaküla koolis, Halliste põhikoolis, Abja noortekeskuses, Karksi-Nuia noortekeskuses, Mõisaküla noortetoas ning Halliste rahvamajas.
 
Hääled jagunesid kandidaatide vahel järgmiselt: Berit Tugi 33, Kätlin Tiidu 7, Keili Tuisk 19, Erik Raagmets 16, Aivo Jüris 4, Eric Ilsen 19 ja Kaili Saar 4.
 
Kõik hääli saanud noored pääsesid Mulgi valla noortevolikokku.
Palju õnne!
 
Teade

Mulgi valla noortevolikogu II koosseisu kandidaadid:

Eric Ilsen

Kätlin Tiidu

Aivo Jüris

Keili Tuisk

Kaili Saar

Berit Tugi

Erik Raagmets

 

Hääletamine toimub:
17.02.21 Abja Gümnaasiumis, August Kitzbergi nim Gümnaasiumis, Halliste Põhikoolis ja Mõisaküla Koolis.
 
21.02.21 kell 17-21 Abja Noortekeskuses, Karksi-Nuia Noortekeskuses, Mõisaküla Noortekeskuses ja Halliste rahvamajas.
 

Hääletada saavad 13.-26. aastased Mulgi vallas elavad või õppivad noored. Kaasa võtta pildiga dokument!

 

Kandidaadid

Mis on noortevolikogu?

Noortevolikogu on kohaliku tasandi noorte osaluskogu, ehk vallavolikogu juures tegutsev nõuandev kogu, mille liikmed on noored. Noortevolikogu eesmärk on analüüsida valla pädevusse kuuluvaid noortega seotud küsimusi ning teha nende kohta ettepanekuid vallavolikogule.

Kohalik omavalitsus on noortele kõige lähemal asuv tasand, mistõttu on sel ka suur roll noorte osaluses. Kaasates noori tagatakse olukord, kus noored pelgalt ei kuule ega õpi demokraatiat ja kodanikuks olemist, vaid neil on reaalne võimalus tunda end ühiskonna täisväärtusliku liikmena. Mulgi valla Noortevolikogu on vallavolikogu juures tegutsev Mulgi vallas elavate või õppivate 13-26 aastastest noortest koosnev nõuandva õigusega osaluskogu, mis esindab Mulgi valla noorte huve.

Eestis tegutsevaid osaluskogusid ja noorteühendusi ühendab katuseorganisatsioon- Eesti Noorteühenduste Liit (ENL), mille visiooniks on: „Noorteühendused on oma valdkonna põhikujundajad, neis tegutsemine loomulik ning nende tegevusel on ühiskondlikult tuntav mõju." ENL-i peamiseks eesmärgiks on pakkuda noorteühendustele eeskostet, kujundada noori toetavat ühiskondlikku ja seadusandlikku keskkonda, esindada liikmete noortepoliitilisi huve Eestis ja rahvusvahelisel tasandil ning soodustada noorte aktiivset osalust ühiskonnas.

Enne kandideerimist loe kindlasti läbi Mulgi valla Noortevolikogu põhimäärus, mille leiad https://www.riigiteataja.ee/akt/412022019004

 

Kandideerimine

Noortevolikogusse saab kandideerida noor, kes elab või õpib Mulgi vallas ja kes on valimiste toimumise hetkel 13-26 aastane.

Kandideerimiseks tuleb täita avaldus /avaluse link palun panna siia!/ ning saata meilile nvvalimised@mulgivald.ee hiljemalt 02.02.21. Mulgi valla Noortevolikogu kandidaatide nimekiri ja kandideerimisavaldused avalikustatakse 05.02.2021 paberkandjal ning Mulgi valla kodulehel ning Mulgi Valla Noortevolikogu Facebookis. Kandidaatidel on lubatud teha aktiivselt reklaami ning kohtuda valijatega.

Noortevolikogu koosseis valitakse kaheks aastaks.

 

Valimised

Mulgi valla noortevolikogu valimised toimuvad 15.02-21.02.2021

Valimistulemused kinnitatakse valimiskomisjoni poolt hiljemalt 23. veebruaril. Kui kaebusi laekunud ei ole, kinnitab valimiskomisjon valimistulemused oma protokolliga. Komisjoni esimees esitab valimistulemused üldkogul ning teeb teatavaks kandidaatide isiklikud hääletustulemused. Valimiskomisjoni kuuluvad Mulgi valla nelja piirkonna noorsootöötajad ja koolide õpilasesinduste esindajad ning valimiskomisjoni kontaktiks on e-maili aadress nvvalimised@mulgivald.ee

 

KANDIDEERIMISE ANKEET

 

Mulgi valla noortevolikogu

Mulgi valla noortevolikogu kasvas välja 2018. aastal augustis loodud noorte aktiivgrupist, kuhu kuulusid Sigrit Saar, Reet Joosing, Kadri Taim ja Kertu Mölder. 2019 aasta maikuus toimusid esimesed Mulgi valla noortevolikogu valimised ning moodustati noortevolikogu, kuhu kuuluvad neljast Mulgi valla piirkonnast kümme noort.
 
Mulgi valla noortevolikogu esimene koosseis
ESIMEES Sigrit Saar
ASEESIMEES Berit Tugi
PROTOKOLLIJA Kaili Saar
KOMMUNIKATSIOONIJUHT Kaire Kannistu
Reet Joosing
Liis Getliin Kala
Saara Kiivit
Kevin Rull
Cärol Ruukel
Iti Marii Varik
 
Mulgi valla noortevolikogu eesmärgiks on analüüsida valla pädevusse kuuluvaid noorteküsimusi ning teha nende kohta ettepanekuid vallavolikogule ja -valitsusele. Noortevolikogu tagab noortele võimaluse rääkida kaasa kohalikul tasandil otsuste tegemisel, mis puudutavad noorte elu ning võimaldab noortel aktiivsemalt osaleda ühiskondlikus elus. 
 
Facebook Mulgi Valla Noortevolikogu
Kohtumispaik Abja Noortekeskus