« Tagasi

Uue-Oru ja Oru kinnistute detailplaneeringu kehtestamine


Tulenevalt planeerimisseaduse § 91 lõikest 2 teatame, et Mulgi Vallavolikogu kehtestas 28.
novembri 2023 otsusega nr 155 Kõvakülas Uue-Oru (katastritunnus 60002:003:0049) ja Oru
(katastritunnus 60002:003:0520) kinnistute detailplaneeringu. Planeeringu eesmärk on tankla,
kaubandus- ja teenindushoone rajamine.
Detailplaneeringuga tehakse ettepanek muuta Karksi valla üldplaneeringuga reserveeritud
elamumaa sihtostarve ärimaaks. Planeeringualale soovitakse ehitada sõiduautode varikatusega
tankurid, veoautode tankurid, sõiduautode 2-kohaline iseteeninduspesula, LPG tankla ja haagiste
müügijaamad.
Planeeringuga kavandatud elluviimisel ei kaasne negatiivset keskkonnamõju, mis võiks ületada
tegevuskoha keskkonnataluvust, põhjustada keskkonnas pöördumatuid muutusi või seada ohtu
inimese tervist ja heaolu.
Detailplaneeringu materjalidega saab tutvuda Mulgi valla kodulehel https://mulgivald.ee/uue-
oru-ja-oru