« Tagasi

Politsei- ja Piirivalveamet avaldas pilootprojekti tulemused

Meil on hea meel jagada teiega avalike ürituste riskipõhise koostöömudeli katsetamiseks ja edasiseks arendamiseks korraldatud pilootprojekti tulemusi. Meie eesmärk oli parandada turvalisust avalikel üritustel ja tõhustada koostööd kohalike omavalitsuste, politsei ja päästeteenistuste vahel. Tänu läbiviidud piloodile mõistame paremini, millised on erinevate osapoolte ootused ning vajadused ja kuidas neid arvestades korraldada üritusi selliselt, et nii osalejate kui ka kohalike kogukondade turvalisus oleks tagatud.

Peamised järeldused:

·       Uus protsess, kus kohalikel omavalitsustel on keskne roll, osutus edukaks.

·       Suhtlus ja koostöö ametkondade ning korraldajate vahel nõuab järjepidevat tähelepanu, et uusi protseduure sisse harjutada.

·       Taotluste viimasel hetkel esitamine seab ohtu ürituste turvalisuse, kuna piirab vajalike turvameetmete kavandamist ja rakendamist.

·       Ürituse korraldajad vajavad selgeid juhendeid, et tagada ürituste sujuv ja turvaline läbiviimine.

 

Pilootprojekti positiivsed tulemused:

·       Kaasus 53 omavalitsust, mis näitab laialdast huvi ja vajadust sellise koostöömudeli järele.

·       Omavalitsustes, kus määrati pilootprojektiga tegelema kindel vastutaja, oli infovahe tus sujuvam ja protsess tõhusam. See näitab määratud vastutaja rolli tähtsust.

·       Mitmed omavalitsused osalesid tasuta vee pakkumise algatuses. See näitab valmidust ja võimekust panustada kohalikul tasandil alkoholi liigtarvitamise ennetamisse.

 

Väljakutsed ja õppetunnid:

·        Kuigi enamik omavalitsusi näitas suurt pühendumust pilootprojektile, esines mõnes piirkonnas väljakutseid kokkulepete täitmisel.

·        Uue protsessi rakendamine nõuab pidevat suhtlust kõigi osapoolte vahel ja head ajaplaneerimist, et tagada turvaliste ürituste korraldamine.

·        Töötajate vahetumisel   peab tagama info ja ülesannete järjepidevuse, et vältida kommunikatsioonihäireid ja säilitada tõhus koostöö.

·        Taotluste kvaliteedi parandamine, eriti turvaplaanide ja liikluskorralduse osas, on oluline samm protsessi tõhustamisel.

·        Riskide maandamisel on oluline arvestada politsei soovitustega, et suurendada ürituste turvalisust.

·        Ühtse menetluskeskkonna loomine lihtsustab osapoolte kaasamist ja infovahetust.

 

Edasised sammud:

·        PPA jätkab protsessi järgimist ning julgustame ka omavalitsusi seda tegema.

·        PPA on teinud ettepaneku korrakaitseseaduse muutmiseks, et ühtlustada avaliku ürituse menetlusprotsessi.

·        Uurime  võimalusi ühtse menetluskeskkonna kasutuselevõtuks, mis toetab tõhusat infovahetust ja menetluste lihtsustamist. Plaanime välja töötada juhendmaterjalid  ürituste korraldajatele.