« Tagasi

Mulgi Vallavolikogu otsusega seatakse hoonestusõigus Karksi-Nuias, Rahumäe tn 11a kinnistule

Mulgi Vallavolikogu otsusega nr. 139 seatakse hoonestusõigus Karksi-Nuias, Rahumäe tn 11a (katastritunnus 48001:001:0414) hoonestatud 1466m2 kinnistule järgnevatel tingimustel:

1. Koormata Mulgi valla munitsipaalomandis olev kinnistu Rahumäe tn 11a, KarksiNuia linn, Mulgi vald (katastri tunnus 48001:001:0414) hoonestusõigusega viieks
aastaks avaliku elektroonilise enampakkumise korras. Kinnistul asub kahekorruseline
ehitusjärgus elamu.

2. Kinnitada hoonestusõiguse alghinnaks 10 000 eurot.

3. Hoonestusõiguse seadmise tingimused:
3.1 hoonestusõigus seatakse tähtajaga 5 aastat;
3.2 hoonestaja kohustub hoonestusõiguse lepingu sõlmimisest ühe aasta jooksul
taotlema ehitusloa olemasoleva hoone rekonstrueerimiseks või uue elamu ehitamiseks
ja taotlema viie aasta jooksul hoonele kasutusloa;
3.3 hoone tuleb rekonstrueerida või ehitada hea ehitustava ning ehitamist ja
ehitusprojekti käsitlevate õigusaktide kohaselt;
3.4 hoonestuskohustuse täitmisel on hoonestajal kinnistu ostueesõigus maa
maksustamishinnaga;
3.5 hoonestuskohustuse mittetäitmisel on omanikul õigus nõuda hoonestusõiguse
lõpetamist ja kinnisturegistri kande kustutamist;
3.6 kui hoonestaja ei ole hoonestusõiguse seadmisel kokkulepitud tähtaja jooksul
nõutavat ehitist püstitanud või kui hoonestaja rikub oluliselt oma lepingulisi kohustusi,
on kinnisasja omanikul õigus nõuda hoonestajalt nõusolekut hoonestusõiguse enda
nimele kandmiseks (omanikule langemine);
3.7 kinnistu omanik ei vastuta ehituslubade ja kasutusloa väljastamise eest;
3.8 hoonestaja tasub kõik hoonestusõiguse seadmisega seatud kulud;
3.9 hoonestusõigus ei laiene liinidele, trassidele ja muudele kommunikatsioonidele,
mis läbivad kinnistut ja kuuluvad kolmandatele isikutele;
3.10 hoonestusõiguse tingimuste täitmata jätmisel tasub hoonestaja leppetrahvi 2000
eurot ning kinnisasja omanikul on õigus nõuda hoonestajalt nõusolekut
hoonestusõiguse enda nimele kandmiseks (omanikule langemine);
3.11 kõik hoonestusõigusega koormatud maatükil lasuvad maksud tasub hoonestaja;
3.12 hoonestusõiguse lõppemisel või hoonestusõiguse kinnistu omanikule langemisel
hoonestajale ehitise eest hüvitist ei maksta;
3.13 hoonestajal on kohustus ehitis kindlustada;
3.14 hoonestajal on kohustus tagada olemasoleva hoone ohutus (s.h peab olema
tõkestatud sissepääs kõrvalistel isikutel hoonesse);
3.15 hoonestaja peab hoidma kinnistu korras;
3.16 hoonestusõiguse koormamiseks või võõrandamiseks on vajalik omaniku
nõusolek.

/Väljavõte Mulgi Vallavolikogu otsusest nr 139/

 

Täiendav informatsioon: Indrek Lepik, mobiiltelefon 58876466, e- post indrek.lepik@mulgivald.ee

Enampakkumisel osalev pakkuja kinnitab pakkumist tehes, et on  vara põhjalikult üle vaadanud, on teadlik vara seisukorrast, suurusest ja piiridest ning juurdepääsuõigusest ja kitsendustest ning ei oma seoses vara seisukorraga mingeid pretensioone.

Hoonestusõiguse eest pakutud ostusumma tuleb tasuda vastavalt enampakkumise võitjale saadetud arvel toodud maksetähtajaks. Ostusumma peab olema enne notariaalse lepingu sõlmimist laekunud müüja arvele või olema hoiustatud notari deposiidikontole.

Lepingu sõlmimise kulud (notaritasu, riigilõiv) kannab ostja.Leping sõlmitakse vaid enampakkumise võitjaga (vastava pakkumuse teinud eraisiku või juriidilise isikuga).

Palume ostu soov ja finantseerimise võimalused põhjalikult läbi kaaluda, sest oksjonil tehtav pakkumine on siduv ning tehingust loobumisel rakendatakse leppetrahvi vastavalt osta.ee reeglitele.