« Tagasi

Tikuti kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Tulenevalt planeerimisseaduse § 91 lõikest 2 teatame, et Mulgi Vallavolikogu kehtestas 29. augusti 2023 otsusega nr 136 Abja-Paluoja linnas Tikuti (katastritunnus 10701:004:0013) kinnistu detailplaneeringu. Planeeringu eesmärk on kinnistu jagamine, maa sihtotstarbe muutmine ning kaubandushoone ja seda teenindavate infrastruktuuride rajamine.

 

Detailplaneeringuga tehakse ettepanek muuta kehtivat Abja valla üldplaneeringut, muutes osa planeeringualast ärimaaks. Tikuti kinnistule soovitakse ehitada 1-korruseline, ca 1500 m2 ehitisealuse pinnaga kaubandushoone koos parklaga ning juurdepääsuteedega.

 

Planeeringuga kavandatud elluviimisel ei kaasne negatiivset keskkonnamõju, mis võiks ületada tegevuskoha keskkonnataluvust, põhjustada keskkonnas pöördumatuid muutusi või seada ohtu inimese tervist ja heaolu.

 

Detailplaneeringu materjalidega saab tutvuda Mulgi valla kodulehel https://mulgivald.ee/tikuti