Hajaasustuse programmi 2019. aasta taotluste esitamine

Hajaasustuse programmi taotlusvoor on avatud 11. märtsist kuni 13. maini 2019.

1. märtsil jõustus riigihalduse ministri 22.02.2018 määrus nr 14 „Hajaasustuse programm", mille alusel viiakse alates 2018. aastast ellu Hajaasustuse programmi.

Programm on suunatud hajaasustusega piirkondadele.  

Hajaasustuse programmi rahastatava toetuse abil on võimalik välja ehitada veevärk ja kanalisatsioon, teha korda koduõuest suurele teele viiv juurdepääsutee või paigaldada autonoomseid elektrisüsteeme.

Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kelle alaline elukoht rahvastikuregistri järgi  on taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist kuni toetuslepingu sõlmimiseni selles majapidamises, millele nad toetust taotlevad. Alalise elukohana käsitletakse elukohta, kus isik veedab enamiku oma igapäevasest puhke- ja uneajast.

Toetuse aluseks on põhjendatud eelarve, mis koostatakse kahe võrdleva pakkumise alusel. Projekti eelarves sisalduvad tegevused peavad tagama taotleja majapidamises joogivee kättesaadavuse, elamu heitvee nõuete kohast kanaliseerimist tagava süsteemi, aastaringselt ligipääsetava juurdepääsutee või leibkonna vajadustele vastava autonoomse elektrisüsteemi olemasolu.

Toetuse suurus ei või olla suurem kui 66,67% projekti abikõlblikest kuludest ehk maksimaalne toetus ühele majapidamisele on 6500 eurot. Programmist eraldatud toetuseks loetakse ka viie eelneva kalendriaasta programmist saadud toetuse summa. Taotleja omafinantseering peab moodustama vähemalt 33,33% projekti abikõlblikest kuludest. Täpsem info programmi tingimuste kohta ning taotlemiseks ja aruandluseks vajalikud vormid leiab SIIT.

Taotlus koos vajalike lisadega tuleb esitada allkirjastatuna paberil või digitaalselt Mulgi Vallavalitsusele kantseleisse aadressil Pärnu mnt 30, Abja-Paluoja või mulgi@mulgivald.ee. Taotlusi võetakse vastu 11. märtsist kuni 13. maini 2019.

Mulgi vallas on hajaasustuse programmi kontaktisikuks keskkonna ja maaspetsialist Anneli Pälsing, tel 4363185, anneli@mulgivald.ee

Enne taotluse esitamist tasub nõu küsida:

Arvi Meidla telefon 4354793, e-post arvi@mulgivald.ee või

Anneli Pälsing  telefon 4363185, e-post anneli@mulgivald.ee.

 

Taotlemiseks vajalikud dokumendid:

Taotlusvorm

Projekti eelarve

Garantiikirja näidis

Veesüsteemide valdkonna tegevuste kirjeldus 

Kanalisatsioonisüsteemide valdkonna tegevuste kirjeldus

Juurdepääsutee valdkonna tegevuste kirjeldus

Autonoomsete elektrisüsteemide valdkonna tegevuste kirjeldus

Arvutamise abimees

Toetuse kasutamise aruandevorm 2019 (aruandevorm ja eelarve)

Seotud dokumendid: