Mulgi Vallavalitsus pakub tööd Abja-Paluoja Tervisekeskuses tugispetsialistidele:

koolipsühholoogile, logopeedile, sotsiaalpedagoogile, eripedagoogile

 

Mulgi vallas on 4 kooli ja 5 lasteaeda. Töökoht asub  Abja - Paluoja Tervisekeskuses (Järve tn 1 , Abja-Paluoja linn, Mulgi vald, Viljandi maakond), osaline töö valla õppeasutustes.

 

Mulgi Vallavalitsus pakub tööd koolipsühholoogile

Koolipsühholoogi töö eesmärgiks on koostöös õpetajate ja teiste tugispetsialistidega õpilase abi- ja toetusvajaduse väljaselgitamine, probleemide väljaselgitamine ja ennetamine ning õpilaste, lastevanemate, õpetajate, õppeasutuse juhtkonna nõustamine ja toetamine. Võrgustikutöö koos teiste valdkondade spetsialistidega.

Oled sobiv kandidaat, kui sul on kvalifikatsiooninõuetele vastav haridus. Kui magistrikraad on omandamisel, saame sobivusel kokkuleppele ja toetame paindliku töökorraldusega.

Kandidaadilt ootame usaldusväärsust ja algatusvõimet; suhtlemisoskust ja pingetaluvust;

otsustus-, koostöö- ja analüüsivõimet; rõõmsameelsust ja sõbralikkust.

Omalt poolt pakume enesetäiendamisvõimalusi, sõbralikku, toetavat ja kaasaegset töökeskkonda; võimalust teha vastutusrikast ja huvitavat tööd.

 

Tööle asumise aeg: kokkuleppel

Lisainfo: Mulgi vallas on 4 kooli ja 5 lasteaeda. Töökoht asub  Abja - Paluoja Tervisekeskuses (Järve tn 1 , Abja-Paluoja linn, Mulgi vald, Viljandi maakond), osaliselt töötamine valla õppeasutustes.

Kandideerimise info: Avaldus, CV, motivatsioonikiri, haridust ja kvalifikatsioonile vastavust tõendavate dokumentide koopiad esitada märgusõnaga „Koolipsühholoog" hiljemalt 31.01.2022 aadressile mulgi@mulgivald.ee. Täiendav info: tel +372 5243615, e-posti aadress reelika.liivak@mulgivald.ee.

 

Mulgi Vallavalitsus pakub tööd logopeedile

Logopeedi töö eesmärgiks on kõneravi vajavate ja arenguliste erivajadustega laste õppe ja arengu toetamine ning soodustada isiksuse eakohast arengut koostöös lastevanemate, haridustöötajate ja teiste erialaspetsialistidega.

Oled sobiv kandidaat, kui sul on kvalifikatsiooninõuetele vastav haridus. Kui magistrikraad on omandamisel, saame sobivusel kokkuleppele ja toetame paindliku töökorraldusega.

Kandidaadilt ootame usaldusväärsust ja algatusvõimet; suhtlemisoskust ja pingetaluvust; otsustus-, koostöö- ja analüüsivõimet; rõõmsameelsust ja sõbralikkust; pühendumist, koostöö väärtustamist lastega, lastevanematega ja kolleegidega ning head suhtlemisoskust ja avatud meelt.

Omalt poolt pakume väärtustloovat tööd, toetavaid kolleege, arengu- ja enesetäiendusvõimalusi.

 

Tööle asumise aeg: kokkuleppel

Lisainfo: Mulgi vallas on 4 kooli ja 5 lasteaeda. Töökoht asub  Abja - Paluoja Tervisekeskuses (Järve tn 1 , Abja-Paluoja linn, Mulgi vald, Viljandi maakond), osaliselt  töötamine valla õppeasutustes.

Kandideerimise info: Avaldus, CV, motivatsioonikiri, haridust ja kvalifikatsioonile vastavust tõendavate dokumentide koopiad esitada märgusõnaga „Logopeed" hiljemalt 31.01.2022 aadressile mulgi@mulgivald.ee. Täiendav info: tel +372 5243615,  e-posti aadress reelika.liivak@mulgivald.ee.

 

Mulgi Vallavalitsus pakub tööd sotsiaalpedagoogile

Sotsiaalpedagoogi töö eesmärgiks on koostöös lapse tugivõrgustikuga tema sotsiaalse kompetentsuse suurendamine ja sotsiaalsete oskuste arendamine, sh  kohanemine haridusasutuses, toimetulek kiusamisega, enesekontrolli arendamine, suhete loomine ja säilitamine. Läbi võrgustikutöö koordineerida erinevate pedagoogiliste probleemide ennetust ja lahenduste otsimist.

Oled sobiv kandidaat, kui sul on kvalifikatsiooninõuetele vastav haridus. Soovitav on eelnev töökogemus õppeasutustes.

Kandidaadilt ootame individuaalse nõustamise ja grupitöö läbiviimise oskust; head kohanemisvõimet ning toimetulekut erinevate inimeste ja pingeliste olukordadega;  oskust nii iseseisvalt oma tööd ja aega planeerida kui ka meeskonna- ja koostööoskust.

Omalt poolt pakume enesetäiendamisvõimalusi, väärtustloovat tööd, toetavaid kolleege.

 

Tööle asumise aeg: kokkuleppel

Lisainfo: Mulgi vallas on 4 kooli ja 5 lasteaeda. Töökoht asub  Abja - Paluoja Tervisekeskuses (Järve tn 1 , Abja-Paluoja linn, Mulgi vald, Viljandi maakond), osaliselt töötamine valla õppeasutustes.

Kandideerimise info: Avaldus, CV, motivatsioonikiri, haridust ja kvalifikatsioonile vastavust tõendavate dokumentide koopiad esitada märgusõnaga „Sotsiaalpedagoog" hiljemalt 31.01.2022 aadressile mulgi@mulgivald.ee. Täiendav info: tel +372 5243615, e-posti aadress reelika.liivak@mulgivald.ee.

 

Mulgi Vallavalitsus pakub tööd eripedagoogile

Eripedagoogi töö eesmärgiks on eakaaslastest eristuva õppija arengu toetamine ja suunamine, arvestades õppekava nõuete ja võimalustega. Tööülesanded sisaldavad õpiabitunde, tunnivaatlusi, õpetajate nõustamist, individuaalset tööd lastega ning koolivalmiduse hindamist.

Oled sobiv kandidaat, kui sul on kvalifikatsiooninõuetele vastav haridus. Kui magistrikraad on omandamisel, saame sobivusel kokkuleppele ja toetame paindliku töökorraldusega.

Kandidaadilt ootame head kohanemisvõimet ning toimetulekut erinevate inimeste ja pingeliste olukordadega;  oskust nii iseseisvalt oma tööd ja aega planeerida kui ka meeskonna- ja koostööoskust.

Omalt poolt pakume enesetäiendamisvõimalusi, sõbralikku, toetavat ja kaasaegset töökeskkonda; võimalust teha vastutusrikast ja huvitavat tööd.

 

Tööle asumise aeg: kokkuleppel

Lisainfo: Mulgi vallas on 4 kooli ja 5 lasteaeda. Töökoht asub  Abja - Paluoja Tervisekeskuses (Järve tn 1 , Abja-Paluoja linn, Mulgi vald, Viljandi maakond), osaliselt töötamine valla õppeasutustes.

Kandideerimise info:  Avaldus, CV, motivatsioonikiri, haridust ja kvalifikatsioonile vastavust tõendavate dokumentide koopiad esitada märgusõnaga „Eripedagoog" hiljemalt 31.01.2022 aadressile mulgi@mulgivald.ee. Täiendav info: tel +372 5243615, e-posti aadress reelika.liivak@mulgivald.ee.

Mulgi Vallavalitsus kuulutab välja konkursi Mulgi Vallavalitsuse

SOTSIAALNÕUNIKU vaba ametikoha täitmiseks

Tööülesanded on: Mulgi valla elanike hoolekandealase töö juhtimine ja koordineerimine, erinevatele sihtgruppidele toimetulekuraskuste ennetamiseks, kõrvaldamiseks või kergendamiseks abi osutamine ja sotsiaalsete erivajadustega isiku sotsiaalsele turvalisusele, arengule ja ühiskonnas kohanemisele kaasaaitamine, valla sotsiaaltöö ja sotsiaalteenuste koordineerimine, laste seadusega tagatud õiguste kaitse ja laste heaolu kindlustamine lapsevanemate toetamise ja laste kasvukeskkonna mõjutamise kaudu; sotsiaalvaldkonna õigusaktidega pandud ülesannete täitmise korraldamine, vallavanema ja abivallavanema ning vallavalitsuse nõustamine nimetatud valdkonnas.

 

Nõuded kandidaadile:

•          erialane kõrgharidus;

•          varasem töökogemus avalikus sektoris või sotsiaaltöö valdkonnas;

•          põhjalikud teadmised tööks vajalikest õigusaktidest;

•          eesti keele oskus kõrgtasemel ja ühe võõrkeele oskus suhtlemistasemel ametialase sõnavara    valdamisega;

•          väga hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus;

•          väga hea suhtlemis- ja meeskonnatööoskus;

•          kohusetunne, empaatiavõime ja hea pingetaluvus;

•          algatusvõime, süsteemsus, initsiatiivikus;

•          arvutioskus

•          B-kategooria juhiload.

 

Omalt poolt pakume:

•          eneseteostusvõimalust;

•          enesetäiendamise võimalusi;

•          huvitavat ja vastutusrikast tööd avalikus sektoris.

 

Kandideerimiseks esitada järgmised dokumendid:

•         allkirjastatud sooviavaldus koos kinnitusega, et ei esine asjaolusid, mis välistavad ametniku teenistusse võtmise;

•          CV

•          motivatsioonikiri;

•          koopia haridust tõendavast dokumendist;

•          koopia isiku tõendavast dokumendist;

•          muud dokumendid kandideerija soovil.

 

Tööle asumise aeg: kokkuleppel

 

Asukoht: Mulgi vald

Tööaeg: täistööaeg

 

Kandideerimistähtaeg 20.01.2022. Dokumendid palume esitada digiallkirjastatult e-posti aadressile mulgi@mulgivald.ee märgusõnaga „Sotsiaalnõunik".

Lisainformatsioon: abivallavanem Arvi Meidla, tel435 4793, 523 8596, e-post arvi.meidla@mulgivald.ee

 

 

Mulgi Vallavalitsus kuulutab välja konkursi Mulgi Vallavalitsuse

SOTSIAALTÖÖSPETSIALISTI vaba ametikoha täitmiseks

Tööülesanded on: sotsiaaltööspetsialisti põhiülesanneteks on isikute nõustamine ja abistamine sotsiaalhoolekandealase abi saamiseks, abivajaduse ja ulatuse väljaselgitamine, toetuste arvestamine ning teenuste vajalikkuse hindamine ja määramine.

 

Nõuded kandidaadile:

•          kõrgharidus;

•          varasem töökogemus avalikus sektoris või sotsiaaltöö valdkonnas;

•          põhjalikud teadmised tööks vajalikest õigusaktidest;

•          eesti keele oskus kõrgtasemel ja ühe võõrkeele oskus suhtlemistasemel ametialase sõnavara    valdamisega;

•          väga hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus;

•          väga hea suhtlemis- ja meeskonnatööoskus;

•          kohusetunne, empaatiavõime ja hea pingetaluvus;

•          algatusvõime, süsteemsus, initsiatiivikus;

•          arvutioskus

•          B-kategooria juhiload.

 

Omalt poolt pakume:

•          eneseteostusvõimalust;

•          enesetäiendamise võimalusi;

•          huvitavat ja vastutusrikast tööd avalikus sektoris.

 

Kandideerimiseks esitada järgmised dokumendid:

•          allkirjastatud sooviavaldus koos kinnitusega, et ei esine asjaolusid, mis välistavad ametniku teenistusse võtmise;

•          CV

•          motivatsioonikiri;

•          koopia haridust tõendavast dokumendist;

•          koopia isikut tõendavast dokumendist;

•          muud dokumendid kandideerija soovil.

 

Tööle asumise aeg: kokkuleppel

 

Asukoht: Mulgi vald

Tööaeg: täistööaeg

 

Kandideerimistähtaeg 20.01.2022. Dokumendid palume esitada digiallkirjastatult e-posti aadressile mulgi@mulgivald.ee.

Lisainformatsioon: abivallavanem Arvi Meidla, tel435 4793, 523 8596, e-post arvi.meidla@mulgivald.ee

 

 

Mulgi Vallavalitsus kuulutab välja konkursi Mulgi Vallavalitsuse

TEEDESPETSIALISTI vaba ametikoha täitmiseks

Tööülesanded on: Teedespetsialisti ametikoha põhiülesanneteks on valla teede, tänavate ning nendega seotud muude rajatistega seotud küsimuste lahendamine, sh teedeehitusega seotud ülesannete täitmine, teede hooldus- ja remonditööde järelevalve, teeregistri pidamine, valla teehoiukava ja teedeehituse investeeringute plaani koostamine ning elluviimine, liikluskorralduse valdkonna juhtimine, ühistranspordi korraldamine, kaevelubade ja teede sulgemise menetluste läbiviimine, valdkonda puudutavate õigusaktide eelnõude väljatöötamine ja muud valdkonnaga seotud ülesanded.

 

Nõuded kandidaadile:

•          vähemalt keskeriharidus ja sellele lisanduv eri-, kutse- ja ametialane ettevalmistus;

•          kasuks tuleb varasem töökogemus avalikus sektoris või valdkonnas;

•          põhjalikud teadmised tööks vajalikest õigusaktidest;

•          eesti keele oskus kõrgtasemel ja ühe võõrkeele oskus suhtlemistasemel ametialase sõnavara    valdamisega;

•          väga hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus;

•          väga hea suhtlemis- ja meeskonnatööoskus;

•          kohusetunne, empaatiavõime ja hea pingetaluvus;

•          algatusvõime, süsteemsus, initsiatiivikus;

•          arvutioskus;

•          B-kategooria juhiload.

 

Omalt poolt pakume:

•          eneseteostusvõimalust;

•          enesetäiendamise võimalusi;

•          tööülesannete täitmiseks ametiauto kasutamise võimalust;

•          huvitavat ja vastutusrikast tööd avalikus sektoris.

 

Kandideerimiseks esitada järgmised dokumendid:

•          allkirjastatud sooviavaldus koos kinnitusega, et ei esine asjaolusid, mis välistavad ametniku teenistusse võtmise;

•          CV

•          motivatsioonikiri;

•          koopia haridust tõendavast dokumendist;

•          koopia isikut tõendavast dokumendist;

•          muud dokumendid kandideerija soovil.

 

Tööle asumise aeg: kokkuleppel

 

Asukoht: Mulgi vald

Tööaeg: täistööaeg

 

Kandideerimistähtaeg 28.01.2022. Dokumendid palume esitada digiallkirjastatult e-posti aadressile mulgi@mulgivald.ee.

 

Lisainformatsioon: abivallavanem Dmitri Orav, tel 435 5519, 5354 1585, e-post dmitri.orav@mulgivald.ee

 

 

Mulgi Vallavalitsus kuulutab välja konkursi Mulgi Vallavalitsuse

EHITUS- JA MAJANDUSSPETSIALISTI vaba ametikoha täitmiseks

Tööülesanded on: Ehitus- ja majandusspetsialisti ametikoha põhiülesanneteks on valla haldusterritooriumil ehitusalase tegevuse õiguslik korraldamine, riikliku järelevalve teostamine ning ehitusseadustikus kohaliku omavalitsuse üksusele pandud ülesannete täitmine sh:

projekteerimistingimuste taotluste menetlemine, projekteerimistingimuste koostamine ning nende väljastamise korraldamine; ehitusteatiste ja ehitusloa taotluste menetlemine, ehitusteatiste teavitatuks lugemine ning ehituslubade väljastamine; kasutusteatiste ja kasutusloa taotluste menetlemine, kasutusteatiste teavitatuks lugemine ning kasutuslubade väljastamine;

ehitusalaste määruste, otsuste ja korralduste eelnõude koostamine ja muud valdkonnaga seotud ülesanded.

 

Nõuded kandidaadile:

•          vähemalt keskeriharidus ja sellele lisanduv eri-, kutse- ja ametialane ettevalmistus;

•          kasuks tuleb varasem töökogemus avalikus sektoris või valdkonnas;

•          põhjalikud teadmised tööks vajalikest õigusaktidest;

•          eesti keele oskus kõrgtasemel ja ühe võõrkeele oskus suhtlemistasemel ametialase sõnavara    valdamisega;

•          väga hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus;

•          väga hea suhtlemis- ja meeskonnatööoskus;

•          kohusetunne, empaatiavõime ja hea pingetaluvus;

•          algatusvõime, süsteemsus, initsiatiivikus;

•          arvutioskus;

•          B-kategooria juhiload.

 

Omalt poolt pakume:

•          eneseteostusvõimalust;

•          enesetäiendamise võimalusi;

•          tööülesannete täitmiseks ametiauto kasutamise võimalust;

•          huvitavat ja vastutusrikast tööd avalikus sektoris.

 

Kandideerimiseks esitada järgmised dokumendid:

•          allkirjastatud sooviavaldus koos kinnitusega, et ei esine asjaolusid, mis välistavad ametniku teenistusse võtmise;

•          CV

•          motivatsioonikiri;

•          koopia haridust tõendavast dokumendist;

•          koopia isikut tõendavast dokumendist;

•          muud dokumendid kandideerija soovil.

 

Tööle asumise aeg: kokkuleppel

 

Asukoht: Mulgi vald

Tööaeg: täistööaeg

 

Kandideerimistähtaeg 28.01.2022. Dokumendid palume esitada digiallkirjastatult e-posti aadressile mulgi@mulgivald.ee märgusõnaga „Ehitus- ja majandusspetsialist"

Lisainformatsioon: abivallavanem Dmitri Orav, tel 435 5519, 5354 1585, e-post dmitri.orav@mulgivald.ee

Kuulutus