Metalli ja Heki detailplaneeringu algatamise teade

Metalli ja Heki detailplaneeringu algatamise teade

Mulgi Vallavalitsuse 29. novembri 2022. a korraldusega nr 1053 algatati Kõvakülas Metalli  (katastritunnus 60002:003:0069) ja Heki (katastritunnus 60002:003:0056) kinnistutel  detailplaneering, mille eesmärk on kinnistute liitmine metallitööstushoonete ja päikeseelektripargi laiendamine.

Planeeringuala maa sihtostarve on tootmismaa ja selle suurus on 5,51 ha. Planeering on kooskõlas kehtiva Karksi valla üldplaneeringuga.

Planeeringuga ei ole ette näha kaasnevaid negatiivseid keskkonnamõjusid ja arvestades planeeritava tegevuse mahtu, ei ole vajalik koostada keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnangut.

Detailplaneeringu materjalidega on võimalik tutvuda Mulgi valla kodulehel: https://mulgivald.ee/metalli-ja-heki-dp