Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine Mõisaküla linnas Kiikre tn 15

Mulgi Vallavalitsus võttis 7. juuli 2020. a korraldusega nr 658 vastu Mõisaküla linnas Kiikre tn 15 kinnistu (maa-ala suurus 4060 m²) detailplaneeringu, mille eesmärk on kinnistule hoolekandekeskuse rajamine. Planeeringuga kinnistut väiksemateks kruntideks ei jagata. Ehitusõiguse kohaselt nähakse ette olemasolevate hoonete lammutamine ja uue hooldekodu ehitamine. Kinnistu sihtotstarbeks jääb 100% ühiskondlike ehitiste maa. Detailplaneering on koostatud üldplaneeringu elluviimiseks ning see ei ole vastuolus hetkel kehtiva Mõisaküla linna üldplaneeringuga.
 
Planeeringu avaliku väljapaneku kestuseks on 27. juuli kuni 9. august 2020. a ja kohaks Mulgi Vallavalitsuse Mõisaküla piirkonna vallamaja aadressil Kesk tn 4, Mõisaküla. Detailplaneeringu kohta laekunud kirjalike ettepanekute ja vastuväidete esitamise korral on avalik arutelu 24. augustil 2020. a kell 17.00 Mulgi Vallavalitsuse Mõisaküla piirkonna vallamaja koosolekute ruumis aadressil Kesk tn 4, Mõisaküla.