Avalik konkurss Abja Noortekeskuse juhataja vabaneva ametikoha täitmiseks

Mulgi Vallavalitsus pakub tööd
Abja Noortekeskuse juhatajale
 
Tööülesanded:
Noortekeskuse tegevuse eesmärk on läbi koostöövõrgustiku toetada laste ja noorte mitmekülgset  arengut, toimetulekut, ennetada riskikäitumist ning luua koos noortega võimalusi noortele vaba  tahte alusel tegutsemiseks ning vaba aja sisustamiseks.
Põhilised ülesanded:
Noortekeskuse tegevuse juhtimine ja asutuse üldise arengu eest vastutamine; läbi avatud noorsootöömeetodite erinevate huvidega noorte ühistegevuste ja omaalgatuste toetamine, noorte vaba aja sisustamine kodu- ja koolivälisel ajal ning noores vastutuse ja õigete  väärtushinnangute kasvatamine; noorte koolitamine, nõustamine ja teavitamine noorsootöö  küsimustes, koostöö teiste organisatsioonidega Mulgi vallas, Eestis ja ka välismaal; koostöö Mulgi  valla noortekeskustega, ühistes tegevustes osalemine, sh noorte töö-, puhke- ning projektilaagrite  korraldamine, noorsootegevusealaste projektide algatamine ja läbiviimine; laste- ja noorte ürituste  organiseerimine, korraldamine ja läbiviimine; noortekeskuse ruumide haldamine; osalemine  noortekeskuse eelarve koostamise protsessis.
 
Töökoha asukoht on Mulgi vald (Kooli 2, Abja-Paluoja, Viljandi maakond).
 
Nõuded kandidaadile:
 • keskharidus;
 • koostöövalmidus;
 • väga hea suhtlemis- ja meeskonnatöö oskus;
 • organiseerimisoskus, võime osaleda uute lahenduste väljatöötamisel;
 • eesti keele oskus kõrgtasemel;
 • arvuti kasutamise ja projektide kirjutamise oskus.
 
Kasuks tuleb:
 • isikliku sõiduauto kasutamise võimalus;
 • varasem töökogemus laste või noorte tegevuste juhendamisel.
 
Tööle asumise aeg: kokkuleppel
 
Kandideerimiseks esitada järgmised dokumendid:
 • kirjalik avaldus;
 • elulookirjeldus (CV);
 • lühivisioon noortekeskuse arengust ja juhtimise üldpõhimõtetest;
 •  haridust tõendava dokumendi koopia;
 • muud dokumendid kandidaadi soovil.
Dokumendid esitada 31. maiks 2022 digiallkirjastatult e-posti aadressile mulgi@mulgivald.ee või Mulgi vallavalitsusele aadressil Pärnu mnt 30, 69403 Abja-Paluoja, märgusõnaga „Abja  Noortekeskuse juhataja".
 
Lisainformatsioon: Reelika Liivak, telefon 524 3615, e-posti aadress reelika.liivak@mulgivald.ee