Arvamuse küsimine AMV Metall OÜ keskkonnaloa taotluse ja eelnõu kohta

Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse AMV Metall OÜ (registrikood 12084999; aadress Töökoja, Kamara küla, Mulgi vald, 69304 Viljandi maakond) keskkonnaloa taotluse ja selle lisaks oleva lubatud heitkoguste projekti (edaspidi LHK projekt). Keskkonnaloa taotlus on registreeritud Keskkonnaameti keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS 13.03.2020 numbri DM-108902-1 all. Täiendava teabe esitas AMV Metall OÜ 23.04.2020 ja 21.05.2020 (registreeritud Keskkonnaameti keskkonnaostuste infosüsteemis vastavalt numbritega DM-108902-3, DM-108902-5 ja DM-108902-6).
 
Keskkonnaloa taotluse ning LHK projekti alusel on Keskkonnaametil valminud keskkonnaloa nr KL-508678 eelnõu ja loa andmise korralduse eelnõu. AMV Metall OÜ käitis asub aadressidel Töökoja, Platsi ja Transi kinnistud, Kamara küla, Mulgi vald, Viljandi maakond (katastritunnuste numberkoodid 10501:003:0024; 10501:001:0183; 10501:001:0182). Ettevõtte põhitegevusalaks on muude metallkonstruktsioonide ja nende osade tootmine.
 
Keskkonnaamet kontrollis keskkonnaloa taotluse vastavust atmosfääriõhu kaitse seaduses ja keskkonnaministri 23.10.2019 määruses nr 56 "Keskkonnaloa taotlusele esitatavad täpsustavad nõuded ja loa andmise kord ning keskkonnaloa taotluse ja loa andmekoosseis" 4. peatükis ja lisas 4 sätestatud nõuetele. Taotlus vastas esitatud nõuetele. Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (edaspidi KeÜS) § 47 lõike 2 alusel avalikustab Keskkonnaamet teate keskkonnaloa menetluse algatamise ja eelnõude valmimise kohta ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded (www.ametlikudteadaanded.ee) ja maakondlikus ajalehes. Tulenevalt tootmistegevuse asukohast avaldab Keskkonnaamet teate ajalehes Sakala.
 
KeÜS § 43 lõike 1 ning haldusmenetluse seaduse (edaspidi HMS) § 40 sätete alusel teavitame Teid, et Keskkonnaametil on valminud keskkonnaloa andmise korralduse eelnõu ja keskkonnaloa nr KL-508678 eelnõu. Keskkonnaloa taotlus, eelnõud ja muude asjasse puutuvad dokumendid on kättesaadavad digitaalselt Keskkonnaameti keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS https://kotkas.envir.ee sakkide „Keskkonnaload" ja „Keskkonnalubade taotlused ja menetlused" alt menetlusnumbriga M-108902, kus taotlus on leitav dokumendi nr T-KL/1002872-3 alt ja eelnõud on leitavad dokumendi nr DM-108902-7 alt. Kohaliku omavalitsuse arvamust seoses menetletava loaga ootame hiljemalt ühe kuu jooksul käesoleva kirja kättesaamisest arvates kirjalikult eposti aadressil info@keskkonnaamet.ee.
 
Kui kohalik omavalitsus ei ole arvamust määratud tähtajaks esitanud või ei ole palunud määratud tähtaega pikendada, võib Keskkonnaamet vastavalt HMS § 16 lõikele 2 lahendada eelmainitud keskkonnaloa taotluse ilma Teie arvamuseta.