« Tagasi

Mulgi Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi Karksi-Nuia Noortekeskuse juhataja vabaneva ametikoha täitmiseks

Mulgi Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi 
KARKSI-NUIA NOORTEKESKUSE JUHATAJA vabaneva ametikoha  täitmiseks

1. Tööülesanded

Noortekeskuse tegevuse eesmärk on läbi koostöövõrgustiku toetada laste ja noorte mitmekülgset arengut, toimetulekut, ennetada riskikäitumist ning luua koos noortega võimalusi noortele vaba tahte alusel tegutsemiseks ning vaba aja sisustamiseks.

Põhilised ülesanded: noortekeskuse tegevuse juhtimine ja asutuse üldise arengu eest vastutamine; läbi avatud noorsootöömeetodite erinevate huvidega noorte ühistegevuste ja omaalgatuste toetamine, noorte vaba aja sisustamine kodu- ja koolivälisel ajal ning noores vastutuse ja õigete väärtushinnangute kasvatamine; noorte koolitamine, nõustamine ja teavitamine noorsootöö küsimustes, koostöö teiste organisatsioonidega Mulgi vallas, Eestis ja ka välismaal; koostöö Mulgi valla noortekeskustega, ühistes tegevustes osalemine, sh noorte töö-, puhke- ning projektilaagrite korraldamine, noorsootegevusealaste projektide algatamine ja läbiviimine; laste- ja noorte ürituste organiseerimine, korraldamine ja läbiviimine; noortekeskuse ruumide haldamine; osalemine noortekeskuse eelarve koostamise protsessis.

 

2. Töökoha asukoht on Mulgi vald (Tartu mnt 22, Karksi-Nuia, Viljandi maakond).

 

3. Nõuded kandidaadile:
3.1 keskharidus;
3.2 koostöövalmidus;
3.3 väga hea suhtlemis- ja meeskonnatöö oskus;
3.4 organiseerimisoskus, võime osaleda uute lahenduste väljatöötamisel;
3.5 eesti keele oskus kõrgtasemel;
3.6 arvuti kasutamise ja projektide kirjutamise oskus.

 

4. Kasuks tuleb:
4.1 isikliku sõiduauto kasutamise võimalus;
4.2 varasem töökogemus laste või noorte tegevuste juhendamisel.

 

5. Tööle asumise aeg niipea kui võimalik.

 

6. Kandideerimiseks esitada järgmised dokumendid:
6.1 kirjalik avaldus;
6.2 elulookirjeldus (CV);
6.3 lühivisioon noortekeskuse arengust ja juhtimise üldpõhimõtetest;
6.4 haridust tõendava dokumendi koopia;
6.5 muud dokumendid kandidaadi soovil.

 

7. Dokumendid esitada 28. jaanuariks 2021 digiallkirjastatult e-posti aadressile mulgi@mulgivald.ee või Mulgi vallavalitsusele aadressil Pärnu mnt 30, 69403 Abja-Paluoja, märgusõnaga „Karksi-Nuia Noortekeskuse juhataja".

8. Lisainformatsioon: Dmitri Orav (abivallavanem), telefon 5354 1585, e-posti aadress dmitri.orav@mulgivald.ee.

Konkursi viib läbi komisjon koosseisus: Imre Jugomäe, Dmitri Orav, Daisi Tatar. Komisjon teeb otsuse  konkursi tulemuste kohta hiljemalt  08.02.2021.