« Tagasi

Mulgi Vallavalitsus avaldab keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmisest

Keskkonnaamet (edaspidi ka loa andja) teatab, et on võtnud menetlusse R3o Eesti OÜ (äriregistrikood 14867338, aadress Pärnu maakond, Pärnu linn, Rüütli tn 6-5, 80011) esitatud keskkonnaloa taotluse. Nõuetekohane keskkonnaloa taotlus nr T-KL/1004323-3 ning vajalikud lisaandmed on registreeritud Keskkonnaameti keskkonnaotsuste infosüsteemis.

Loa taotleja R3o Eesti OÜ taotleb Keskkonnaluba vastavalt keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (edaspidi KeÜS) § 41 lg 1 p-le 3 ning jäätmeseaduse § 73 lg 2 p-le 2 jäätmete taaskasutamiseks (taaskasutamisele eelnevaks bioloogiliseks töötluseks – R12o ja ladustamiseks – R13) Viljandi maakonnas Mulgi vallas Ereste külas Kütilauda kinnistul (katastritunnus 19201:001:0284).

Kavandatava tegevuse lühikirjeldus: Kavandatava tegevuse eesmärgiks on olmereovee puhastussetete vastuvõtt, bioloogiline töötlemine, ladustamine, töödeldud materjalist jäätmepartiide koostamine ning nende taaskasutusse suunamine või üle andmine vastavat õigust omavale isikule. Selleks on ettevõte rentinud sobiva hoone, koos hoone teenindamiseks mõeldud alaga (Kütilauda katastritunnusega 19201:001:0284).

Käitis, millisele taotletakse luba on varustatud katusega, misläbi on tõkestatud sademete ligipääs materjalile, kiviseinad, mis annavad head eeldused tugiainete, sette ja valmismaterjalide ladustamiseks ning betoonpõrand, mis tagab liikuvtehnikaga töötlemise võimalikkuse ja ligipääsu materjalile. Betoonist põrand ja katuse olemasolul on tõkestatud materjalist leonduva heitvee sattumine loodusesse. Hoone on hästi ventileeritud läbi osaliselt avatud akende.

Peamiseks tegevuseks on vastu võtta ja bioloogiliselt töödelda olmereoveesetteid (edaspidi nimetatud sete, reoveesetted või setted). Vähesel määral lisatakse reoveesettele jäätmebilansis olevaid materjale – haljastusjäätmed, saepuru, hakitud oksi, puiduhaket ja muid orgaanilisi materjale. Materjalile lisatakse protsessiks vajalikke tugiaineid (puukoor ja põhk), seiratakse vajalike instrumentidega, õhutatakse vastavate seadmetega, võetakse laborianalüüse materjali valmimises veendumiseks ning ladustatakse sobivale alale enne taaskasutusse suunamist. Sette töötlemise eesmärgiks on töötlemata sette aeroobne stabiliseerimine, saavutamaks selle vastavus Veeseaduses ja Keskkonnaministri määruses Haljastuses, rekultiveerimisel ja põllumajanduses kasutatava reoveesette kvaliteedi piirväärtused ning kasutamise nõuded1 toodud nõuetele. Bioloogilse töötlemise tulemusel saavutatakse materjal, mis on sobilik kasutamiseks valdavalt haljastuses ja põllumajanduses.

Sisendmaterjali, reoveesette pärineb pea kogu mahus ühelt kliendilt, mis läbi on teada materjali päritolu ja omadused. Selle aastane töötlusmaht on ca 1200 tonni, millele lisandub ca 200 tonni, muid orgaanilisi jäätmeid. Töötluse tulemusena vee osakaal väheneb tunduvalt, tulenevalt sette eripärast, millise vee osakaal on kõrge. Bioloogilise töötluse tulemusena tekib ca 800 kuni 900 tonni valmis materjali, milline suunatakse taaskasutusse.

Töötlusprotsessiks on nö komposteerimine aunkompostimise meetodil, siseruumis. Materjal transporditakse sihtkohta konkliftveokitega.

Tegevus toimub siseruumis, mille abil on välditud enamuste potentsiaalselt tekkida võivate häiringute ära hoidmine. Väljaspool hooneid ei ladustata jäätmeid, mis põhjustaksid lõhnahäiringuid (sete, biolagunevad jäätmed).

Keskkonnaloa taotlus on kättesaadav keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS https://kotkas.envir.ee/permits/public_application_details?
represented_id=&proceeding_id=11031&application_id=1005235