« Tagasi

Karksi-Nuias Aasa tn 13 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine

Mulgi vallavolikogu 18. aprilli 2018. aasta otsusega nr 46 algatati Karksi-Nuias asuva Aasa tn 13 kinnistu detailplaneering. Planeeritav ala hõlmab Aasa tn 13 katastriüksust (katastritunnus 60001:001:0199, maakasutuse sihtotstarve 100% elamumaa, pindala 8476 m²).

Detailplaneeringu eesmärk on ehitusõiguse määramine üksikelamu ning abihoonete püstitamiseks.

Planeeringu käigus kinnistut väiksemateks kruntideks ei jagata ning uusi kinnistuid ei rajata. Kinnistu sihtotstarbeks jääb 100% elamumaa. Detailplaneeringuga on kinnistule lubatud ehitada 1 elamu ning kuni 3 abihoonet. Ehitisaluseks pinnaks on määratud maksimaalselt 800 m² ning hoonete suurimateks kõrgusteks on kuni 9 m eluhoone puhul ning kuni 6 m abihoone puhul. Hoonete maksimaalne korruste arv on 2 ning katusekalle vahemikus 20-45 kraadi. Välisviimistluses on lubatud kasutada  puitu, krohvi ja kivi. Katusekattematerjalina on lubatud kasutada kivi ning plekki. Planeeringuga täiendavaid teid ega tänavaid ette ei ole nähtud. Olemasolev haljastus säilitatakse maksimaalselt ning lisaks olemasolevale hekile on ette nähtud täiendav hekk, et kogu tänava poolne serv oleks hekiga piiratud. Detailplaneeringuga on ette nähtud, et sademeveed immutatakse kinnistul või juhitakse maapinna kalletega olemasolevasse Aasa tänava kraavi. Veevarustuse liitumispunkt on  planeeritud kinnistu loode nurka ning olmeveed kanaliseeritakse Aasa tänava kanalisatsioonitorustikku. Elektriliitumine ette nähtud Aasa tänava elektrivõrgust.

Planeerimisseaduse § 125 lõike 1 punkt 1 kohaselt on detailplaneeringu koostamine nõutav linnades kui asustusüksustes, alevites ja alevikes ning nendega piirnevas avalikus veekogus ehitusloakohustusliku hoone püstitamiseks. Karksi valla üldplaneeringu kohaselt on Aasa tn 13 ala määratud elamu alaks, mis on ette nähtud elamute ning neid teenindavate infrastruktuuride rajamiseks. Detailplaneering on koostatud üldplaneeringu elluviimiseks ning see ei ole vastuolus hetkel kehtiva Karksi valla ülplaneeringuga.

Planeerimisseaduse § 133 lõike 1 kohaselt esitatakse detailplaneering kooskõlastamiseks

§ 127 lõikes 1 nimetatud asutustele. Planeerimisseaduse § 133 lõike 2 kohaselt loetakse otsuse eelnõu kooskõlastaja poolt vaikimisi kooskõlastatuks või eeldatakse, et arvamuse andja ei soovi selle kohta arvamust avaldada, kui kooskõlastaja või arvamuse andja ei ole 30 päeva jooksul detailplaneeringu saamisest arvates kooskõlastusest keeldunud või arvamust avaldanud ega ole taotlenud tähtaja pikendamist.

Mulgi Vallavalitsus esitas detailplaneeringu kooskõlastamiseks valitsusasutustele, kelle valitsemisalas olevaid küsimusi detailplaneering käsitleb – Päästeametile.

Lähtudes eeltoodust ning võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, planeerimisseaduse § 134 ja § 135, Karksi valla ehitusmääruse §13 lõike 1, 2 ja 3 ning Mulgi Vallavolikogu 18. aprilli 2018. a otsuse nr 46 „Detailplaneeringu algatamine, lähteülesannete kinnitamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine",

Mulgi Vallavolikogu otsustab:

  1. Võtta vastu detetailplaneering Karksi-Nuias Aasa tn 13 kinnistul vastavalt lisale.
  1. Vallavalitsusel korraldada punkitis 1 nimetatud detailplaneeringu avalik väljapanek.
  1. Määrata avaliku väljapaneku kestuseks 02. november kuni 16. november ja kohaks väike koosolekute ruum, II. korrus, Viljandi mnt 1, Karksi-Nuia.
  1. Detailplaneeringu kohta laekunud kirjalike ettepanekute ja vastuväidete esitamisel korraldada detailplaneeringu avalik arutelu 03. detsembril 2018. a kell 17.00 Mulgi vallavalitsuse Karksi piirkonna vallamaja koosolekute ruumis Viljandi mnt 1.
  1. Avaldada teade detailplaneeringu vastuvõtmise, avaliku väljapaneku  ja avaliku arutelu kohta maakonnalehes Sakala ning valla veebilehel.
  1. Edastada teade detailplaneeringu vastuvõtmise, avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu kohta Päästeametile.
  1. Käesoleva otsuse peale võib esitada kaebuse Tartu Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul otsuse teatavakstegemisest.