Mulgi vallas hakkas kehtima uus jäätmekava ja jäätmehoolduseeskiri

5. aprillil hakkas kehtima Mulgi vallas uus jäätmekava ja jäätmehoolduseeskiri. Mulgi valla jäätmekava aastateks 2019–2023 on omavalitsuse jäätmekäitlust korraldav ja suunav dokument, mille eesmärgiks on määrata jäätmekäitluse arengusuunad, tegevused ja meetmed aastani 2023. 

Mulgi valla jäätmehoolduseeskiri reguleerib jäätmehoolduse korraldust valla territooriumil,  seab täpsemad jäätmehoolduse, korraldatud jäätmeveo ja liigiti kogumise nõuded. Jäätmete nõuetekohase käitlemise eest vastutab jäätmevaldaja. 

 

Taotluste vormid

1) Jäätmevaldaja soovib jäätmeveo vabastust:

Korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras vabastamise taotlus   .doc
Korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras vabastamise taotlus   .pdf

2) Jäätmevaldajad soovivad sõlmida vedajaga ühise jäätmeveo lepingu:

Taotlus ühise jäätmemahuti kasutamiseks   .doc
Taotlus ühise jäätmemahuti kasutamiseks   .pdf

3)  Jäätmevaldaja soovib teistsugust veograafikut, kui on ette nähtud õigusaktides:

Taotlus korraldatud jäätmeveo graafiku muutmiseks   .doc
Taotlus korraldatud jäätmeveo graafiku muutmiseks   .pdf

4) Jäätmevaldaja kinnitus selle kohta, et kinnistul ei elata ja seda ei kasutata:

Kinnitus korraldatud jäätmeveoga erandkorras mitteliitunuks loetud kinnistu mittekasutamise kohta   .doc
Kinnitus korraldatud jäätmeveoga erandkorras mitteliitunuks loetud kinnistu mittekasutamise kohta   .pdf

5) Ehitustööde käigus, ehitusjäätmete tekkimisel üle 10 m3 ja lammutustööde lõppemisel esitatav ehitusjäätmete õiend: 

Ehitusjäätmete õiend   .doc
Ehitusjäätmete õiend   .pdf

 

Taotluste menetlemine

Taotlused vaatab üle vallavalitsuse keskkonna- ja maaspetsialist, ehitusjäätmete tekkimisel ka ehitusnõunik. Taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsustab Mulgi Vallavalitsus hiljemalt ühe kalendrikuu jooksul peale taotluse esitamist.