Tule kandideeri Mulgi valla Noortevolikokku

Mis on noortevolikogu?

Noortevolikogu on kohaliku tasandi noorte osaluskogu, ehk vallavolikogu juures tegutsev nõuandev kogu, mille liikmed on noored. Noortevolikogu eesmärk on analüüsida valla pädevusse kuuluvaid noortega seotud küsimusi ning teha nende kohta ettepanekuid vallavolikogule.

Kohalik omavalitsus on noortele kõige lähemal asuv tasand, mistõttu on sel ka suur roll noorte osaluses. Kaasates noori tagatakse olukord, kus noored pelgalt ei kuule ega õpi demokraatiat ja kodanikuks olemist, vaid neil on reaalne võimalus tunda end ühiskonna täisväärtusliku liikmena. Mulgi valla Noortevolikogu on vallavolikogu juures tegutsev Mulgi vallas elavate või õppivate 13-26 aastastest noortest koosnev nõuandva õigusega osaluskogu, mis esindab Mulgi valla noorte huve.

Eestis tegutsevaid osaluskogusid ja noorteühendusi ühendab katuseorganisatsioon- Eesti Noorteühenduste Liit (ENL), mille visiooniks on: „Noorteühendused on oma valdkonna põhikujundajad, neis tegutsemine loomulik ning nende tegevusel on ühiskondlikult tuntav mõju." ENL-i peamiseks eesmärgiks on pakkuda noorteühendustele eeskostet, kujundada noori toetavat ühiskondlikku ja seadusandlikku keskkonda, esindada liikmete noortepoliitilisi huve Eestis ja rahvusvahelisel tasandil ning soodustada noorte aktiivset osalust ühiskonnas.

Enne kandideerimist loe kindlasti läbi Mulgi valla Noortevolikogu põhimäärus, mille leiad https://www.riigiteataja.ee/akt/412022019004

 

Kandideerimine

Noortevolikogusse saab kandideerida noor, kes elab või õpib Mulgi vallas ja kes on valimiste toimumise hetkel 13-26 aastane.

Kandideerimiseks tuleb täita avaldus ning esitada motivatsioonikiri Google keskkonnas https://forms.gle/1HDgQhRMa5nr41GXA hiljemalt 17.04.2019. Mulgi valla Noortevolikogu kandidaatide nimekiri ja kandideerimisavaldused avalikustatakse 22.04.2019 paberkandjal ning Mulgi valla kodulehel. Kandidaatidel on lubatud teha aktiivselt reklaami ning kohtuda valijatega.

Noortevolikogu koosseis valitakse kaheks aastaks.

 

Valimised

Mulgi valla noortevolikogu valimised toimuvad 13.05-18.05.2019. Valmispäevadel ei ole lubatud teha aktiivset agitatsiooni.

Valimistulemused kinnitatakse valimiskomisjoni poolt 20.05.2019. Kui kaebusi laekunud ei ole, kinnitab valimiskomisjon valimistulemused oma protokolliga. Komisjoni esimees esitab valimistulemused üldkogul ning teeb teatavaks kandidaatide isiklikud hääletustulemused. Valimiskomisjoni kuuluvad Mulgi valla nelja piirkonna noorsootöötajad ja koolide õpilasesinduste esindajad ning valimiskomisjoni kontaktiks on e-maili aadress nvvalimised@mulgivald.ee