Konkurss Abja Lasteaia juhataja ametikohale

Mulgi Vallavalitsus kuulutab välja konkursi
Abja Lasteaia direktori
ametikohale.
 
Tööülesannete lühikirjeldus:
Lasteaia direktori ülesanne on tagada Abja Lasteaia tulemuslik töö, juhtides lasteasutuse õppe- ja kasvatustööd ning majandus- ja finantstegevust koostöös pedagoogilise nõukogu ja hoolekoguga.
 
Kandidaatidele esitatavad nõuded:
1) vastavus haridusministri 26. augusti 2002 määruses nr 65 „Koolieelse lasteasutuse pedagoogide kvalifikatsiooninõuded" sätestatud nõuetele: kõrgharidus ning pedagoogilised ja juhtimiskompetentsid;
2) eelarve koostamise oskus;
3) algatus-, analüüsi- ja planeerimisoskus, väga hea suhtlemis-, esinemis- ja koostööoskus, vastutustunne, usaldusväärsus, korrektsus, pingetaluvus;
4) nõutav keeleoskus: eesti keel kõrgtasemel ja vähemalt ühe võõrkeele oskus;
5) kaasaegse tehnoloogia ja digivahendite kasutamise oskus.
 
Konkursil osalemiseks esitada järgmised dokumendid:
1) allkirjastatud avaldus;
2) CV (elulookirjeldus);
3) ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
4) lühivisioon lasteaia arengust ja juhtimise üldpõhimõtetest;
5) muud dokumendid kandidaadi soovil.
 
Tööle asumise aeg: 01. juuli 2019.
Töö asukoht: Abja-Paluoja linn, Mulgi vald, Viljandi maakond
 
Kandideerimisdokumendid esitada hiljemalt 15. maiks 2019 Mulgi Vallavalitsusele aadressil Pärnu mnt 30, 69403 Abja-Paluoja, Mulgi vald, Viljandi maakond või digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile mulgi@mulgivald.ee märgusõnaga „Abja Lasteaia direktor".
 
Lisainfo: Peeter Rahnel (vallavanem), telefon 435 4781; 5661 3433, e-posti aadress peeter.rahnel@mulgivald.ee.