« Tagasi

Detailplaneeringu algatamise teade Piiri tn 20 Karksi-Nuia

Mulgi Vallavalitsuse 7. juuli 2020. a korraldusega nr 657 algatati kinnistu, aadressiga Piiri tn 20 (katastritunnus 60001:001:0204), Karksi-Nuia, detailplaneering. Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb omaniku soovist ehitada kinnistule üksikelamu ning seda teenindavad ehitised. Planeeritava kinnistu pindala on 7422 m2.
 
Detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist ei algatatud. Kavandatav tegevus ei kuulu keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) § 6 lõikes 1 nimetatud tegevuste nimistusse, mille korral keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) läbiviimine on kohustuslik. Kehtiva Karksi valla üldplaneeringuga on detailplaneeringu ala reserveeritud elamualaks. Antud detailplaneeringuga ei muudeta kehtivat üldplaneeringut ning detailplaneering ei ole vastuolus üldplaneeringuga.