Tikuti kinnistu detailplaneeringu algatamine

Mulgi Vallavolikogu 15. aprill 2021. a otsusega nr 193 algatati kinnistul aadressiga Tikuti (katastritunnus 10701:004:0013), Abja-Paluoja üldplaneeringut muutev detailplaneering. Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb AS OG Elektra soovist rajada kinnistule 1-korruseline kaubandushoone Grossi Toidukaubad. Planeeritava kinnistu pindala on 21712 m². Tulenevalt Planeerimisseaduse § 142 lõikest 6 koostatakse keskkonnamõju eelhinnang ja vajaduse korral keskkonnamõjude strateegiline hindamine lähtudes keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 33 lõigetest 4 ja 5 sätestatud kriteeriumitest ning § 33 lõike 6 kohaste asjaomaste asutuste seisukohtadest.

Planeeritaval alal kehtib Abja Vallavolikogu 14.08.2008 otsus nr 244 kehtestatud Abja Valla üldplaneering, mille kohaselt on ala reserveeritud peamiselt P1 puhkealaks, millel puudub hoonete ehitamise õigus ning millele tohib ehitada vaid rajatisi. Algatatav detailplaneering on üldplaneeringut muutev.

 

Üldplaneeringut muutva detailplaneeringu algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja keskkonnamõju eelhinnangu koostamine

Lisa: Lähteseisukohad

Mulgi vallas Abja-Paluoja linnas Tikuti kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnang

 

Tikuti kinnistu detailplaneering. Seletuskiri

Tikuti kinnistu detailplaneering. Põhijoonis

Tikuti kinnistu detailplaneering. Tugiplaan

Tikuti kinnistu detailplaneering. Tehnovõrgud

Tikuti kinnistu detailplaneering. Situatsiooniskeem