Sotsiaaltransporditeenus

Sotsiaaltransporditeenus on inimesele, kes vajab töötamiseks, õppimiseks või avalike teenuste kasutamiseks transporti, kuid kelle erivajadus takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist.
 

Vastavalt Sotsiaalhoolekande seaduse § 38  sotsiaaltransporditeenus on kohaliku omavalitsuse üksuse korraldatav sotsiaalteenus, mille eesmärk on võimaldada puuetega inimeste, kellel puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist, kasutada tema vajadustele vastavat transpordivahendit tööle või õppeasutusse sõitmiseks või avalike teenuste kasutamiseks.

Teenust vahetult osutav isik on lepingu alusel tegutsev füüsiline või juriidiline isik, kes transpordib teenuse saajaid ning vajadusel abistab neid sõidukisse sisenemisel, väljumisel ja sihtkohta siirdumisel. Sissetulekutest sõltuvalt teenuse saaja tasub sotsiaaltranspordi eest täies ulatuses või soodustingimustel vallavalitsuse poolt kehtestatud hinnakirja alusel: 0,30€/km või 0,45€/km.

Sotsiaaltransporditeenuse saamiseks tuleb pöörduda sotsiaaltööspetsialisti vastuvõtule. Teenuse saamiseks esitab teenuse taotleja, hooldaja või tema seaduslik esindaja Mulgi Vallavalitsusele kirjaliku avalduse. Teenus määratakse sotsiaaltööspetsialisti otsuse alusel, seetõttu tuleb välja tuua sotsiaaltransporditeenuse vajaduse põhjendus, teenuse osutamise kuupäev, lähte -ja sihtkoht. Sotsiaaltööspetsialistil on õigus küsida tõendusdokumente sõidu vajalikkusest.