Noorsootöö kvaliteedi hindamine

Noorsootöö kvaliteedi hindamine on osa kvaliteedijuhtimise protsessist, mille eesmärk on järjepideva tegevusena tagada ning parandada kvaliteeti, sh saada hea ülevaade vallas toimuvast noorsootööst, mis on aluseks valla noorsootöö kvaliteetseks korraldamiseks.

Kvaliteedi hindamine seab ühise standardi kvaliteetsele noorsootööle ning annab muu hulgas hea ülevaate KOV-s tehtavast noorsootööst, on tagasisideks noorsootöö tegijatele, teabeallikaks riigile, abiks noorsootöö arenguplaanide elluviimisel ja võimaluseks noorsootöötajaid tunnustada.

Hindamises osalemine on omavalitsustele vabatahtlik ning sellega ei kaasne pingeritta seadmist  — täpsemaid hindamistulemusi näeb vaid omavalitsus ise. Noorsootöö kvaliteedi hindamise käigus võrreldakse vallas või linnas tehtavat noorsootööd nn hea praktikaga, mis kajastub hindamismudelis.

Noorsootöö kvaliteedi hindamismudel on töövahend kohalikule omavalitsusele, mille abil saab kaardistada noorsootöö tugevusi ja arendamist vajavaid valdkondi, tulemuste põhjal planeerida ja jälgida edasist arengut.

Kvaliteedihindamine toimub enese- ja välishindamise käigus. Enesehindamise puhul hindavad noorsootöö kvaliteeti omavalitsuse noorsootöö osapooled ise, välishindamise puhul välised eksperdid.

Tulemused on omavalitsusele endale abivahendiks töö kvaliteedi tõstmisel. Kvaliteedihindamine võimaldab meil näha noorsootöö tulemuslikkust ja selle tegijate pädevust. Toimub pidev parandustegevuste kavandamine ja elluviimine. 

Rohkem infot noorsootöö kvaliteedi hindamismudeli kohta saab lugeda: https://harno.ee/noorsootoo-kvaliteedi-hindamismudel

 

Mulgi valla noorsootöö kvaliteedi hindamine toimus 2023. aastal. Käesoleva kvaliteedihindamise tulemusena saime hea ülevaate, mis tasemel hetkel on valla noorsootöö ning mida vallas noortele pakutakse, mis on noorte ootused võrreldes eelneva kvaliteedi hindamise tulemustega.

Heas seisus on Mulgi vallas huvitegevus ja huviharidus – kõikides valla koolides ja noortekeskustes pakutakse mitmekülgset huvitegevust, lisaks on vallas kolm huvikooli, sh võimalused rahuldavad noorte vajadusi nii sisu kui ka transpordivajaduse osas.

Mulgi valla noored on ettevõtlikud, koolide kui ka noortekeskuste poolt on ettevõtlikkus toetatud erinevate tegevuste abil. Noored on leidlikud ja tahtejõulised, et leida oma ideede teostamiseks erinevaid võimalusi.

Arendamist vajavaks fookusteemaks on noortevolikogu kaasamine, et noored oleksid rohkem ja paremini kaasatud otsustusprotsessidesse, kogukonnas kaasarääkimiseks. Samuti vajab parendamist info jagamine ja noorteni jõudmine – noorteinfo kättesaadavus. Teemaks on ka süsteemselt mitteformaalse õpikogemuse arvestamine formaalhariduses.
Vajadus on luua valla ülene noorsootöö tegevuskava, kus on selged eesmärgid ja arengud. Oluline teema on noorsootöötajate hoidmine ja motiveerimine, luua motivatsioonipakett. Võimaldada noortele mitmekülgseid võimalusi valla üleselt kui ka rahvusvaheliselt ning toetada noorte sotsialiseerumist erinevates piirkondade ja keskkondades. See toetab nende täisväärtuslikeks kodanikeks kasvamist ning eduelamused nooruspõlves toovad nad hiljem kodukohta tagasi.

Noorsootöö kvaliteedi hindamine andis hea ülevaade Mulgi vallas tehtavast tööst noortega, tugevustest ja arendustegevustest. Selgusid põhilised tegevussuunad ja vajadused, millega edaspidi tegeleda. Kvaliteedihindamise tulemusena on koostatud noorsootöö parendustegevuste kava. Parendustegevuste kava eesmärgiks on järjepidevad tegevused, mis toetavad noorsootöö arengut ja noorte võimalusi Mulgi vallas praegu ja edaspidi.

 

Varasem hindamise toimumise aeg: oktoober 2019 – aprill 2020.
Kvaliteedi hindamine viidi läbi perioodil
märts 2023 – juuni 2023. Noorsootöö kvaliteedi välishindamine toimus 29. augustil 2023. a.

 

Kokkuvõte – Mulgi valla noorsootöö kvaliteet

Mulgi valla noorsootöö kvaliteedi tõstmiseks parendustegevuste plaan