Ehitise kasutusloa taotlemine

Kasutusloa taotlemine on nõutav ehitusseadustiku lisas 2kirjeldatud ehitiste kasutusele võtmise ja nende kasutamise otstarbe muutmise korral.

Kasutusloa taotlemisel tuleb tasuda riigilõiv.

Kasutusloa taotlus ja sellega seonduvad dokumendid esitatakse Mulgi Vallavalitsusele elektrooniliselt ehitisregistri (www.ehr.ee) kaudu. Erandjuhul, kui kasutusloa taotlust ja selle juurde kuuluvaid dokumente ei ole võimalik esitada ehitisregistri kaudu, esitatakse need Mulgi Vallavalitsuse ehitus- ja majandusspetsialistile, kes kannab andmed ehitisregistrisse.

Juhul, kui vajalik dokumentatsioon esitatakse paberkandjal, siis peavad need olema arhiivi köites. Dokumentatsioon tuleb kinnitada nii, et säiliks dokumentide terviklikkus. Dokumentatsioon peab olema süstematiseeritud ning sisaldama esimeses kaustas sisukorda.

Pädev asutus annab kasutusloa või keeldub selle andmisest 30 päeva jooksul taotluse esitamise päevast arvates.

Kasutusloa taotlemisel tuleb esitada vähemalt järgmised dokumendid (lõplik dokumentide loetelu oleneb konkreetse ehitise ehitusprojektist):

 1. Kasutusloa taotlus ning selle lisana vastavalt hoone eripärale kas eluruumide andmed või mitteeluruumide andmed. 
 2. Tegelikule olukorrale vastav projekt (Juhul, kui projekti ei ole, ehitise ehitustehniline audit);
 3. Ehitustöödepäevikud;
 4. Kaetud tööde aktid;
 5. Elektripaigaldise nõuetekohasuse tunnistus koos mõõdistamise aruandega (annab välja akrediteeritud tehnilise kontrolli teostaja);
 6. Muud ehitamist iseloomustavad dokumendid, sealhulgas seadmete seadistus- ja katseprotokollid, paigaldus-, hooldus- ja kasutusjuhendid.
 7. Uusehitiste ja laiendatud ehitiste puhul tuleb esitada ehitusjärgne vastavat kvalifikatsiooni omava isiku poolt koostatud ehitusjärgne topogeodeetiline mõõdistus.
 8. Tasuda tuleb riigilõiv.

Kasutusloa taotlus https://livekluster.ehr.ee/ui/ehr/v1/document

 

Riigilõivud hoone kasutusloa taotluse läbivaatamisel

 • Elamu ja seda teenindava rajatise kasutusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 30 eurot.
 • Mitteelamu ja seda teenindava rajatise kasutusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 60 eurot.
 • Kui kasutusloa taotlus sisaldab mitut hoonet ja seda teenindavat rajatist, siis tasutakse riigilõivu iga taotluses sisalduva kasutusloakohustusliku hoone eest eraldi.

Riigilõivud rajatise kasutusloa taotluse läbivaatamisel

 • Raudteerajatise, auditikohustusliku surveseadme või gaasipaigaldise, jaotusvõrgu elektrirajatise, side- ja telekommunikatsiooniehitise, kanalisatsiooniehitise, pinnaveehaarde, puurkaevu ning spordi- või puhkerajatise kasutusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 30 eurot.
 • Avalikkusele ligipääsetava eratee, õhutranspordirajatise, avalikus veekogus kaldaga püsivalt ühendamata rajatise, sealhulgas kaldaga funktsionaalselt seotud rajatise, veevärgi- ja kanalisatsioonitorustiku, veehoidla, niisutus- ja kuivendusrajatise, tõsteseadme, põhivõrgu elektrirajatise ja prügimäerajatise kasutusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 60 eurot.
 • Kui kasutusloa taotlus sisaldab mitut iseseisvat rajatist, siis tasutakse riigilõivu iga taotluses sisalduva rajatise eest eraldi.

 

Vallavalitsuse arveldusarved:

SEB Pank  EE281010302005446001

Swedbank  EE682200221023349831

PS. Saajaks märkida: Mulgi Vallavalitsus

 

Ehitise kasutusteatis

Kasutusteatis koos seadusest tulenevate asjakohaste dokumentidega tuleb esitada kui ehitis on valmis vähemalt kümme päeva enne ehitise kasutamise alustamist ehitusseadustiku lisas 2 (https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1121/2201/8029/Lisa_2_01.03.2017.pdf#)  kirjeldatud ehitiste kasutusele võtmise ja nende kasutamise otstarbe muutmise korral.

Kasutusteatise esitamine ja läbivaatamine on riigilõivuvaba.

Kasutusteatis ja sellega seonduvad dokumendid esitatakse Mulgi Vallavalitsusele elektrooniliselt ehitisregistri (www.ehr.ee) kaudu. Erandjuhul, kui kasutusteatist ja sellega seonduvaid dokumente ei ole võimalik esitada ehitisregistri kaudu, esitatakse need Mulgi Vallavalitsuse ehitus- ja majandusspetsialistile, kes kannab andmed ehitisregistrisse.

Juhul, kui vajalik dokumentatsioon esitatakse paberkandjal, siis peavad need olema arhiivi köites. Dokumentatsioon tuleb kinnitada nii, et säiliks dokumentide terviklikkus. Dokumentatsioon peab olema süstematiseeritud ning sisaldama esimeses kaustas sisukorda.