Hooldajatoetus

Hooldajatoetus jaguneb hooldajatoetus puudega lapse hooldajale ja hooldajatoetus puudega täisealise isiku hooldajale.
Hooldajatoetust puudega isiku hooldajale arvestatakse järgmiselt:
1. 3-16-aastase keskmise, raske või sügava puudega lapse seaduslikule esindajale või perekonnas hooldajale;
2. 16-18-aastase raske või sügava puudega lapse seaduslikule esindajale või perekonnas hooldajal;
3. Raske ja sügava puudega täisealise isiku, kellel puudub seadusejärgne ülalpidaja või ülalpidajal puuduvad hoolduseks vajalikud vahendid, hooldajale.
 
Puudega lapse hooldajatoetuse taotlemiseks esitab puudega lapse seaduslik esindaja või perekonnas hooldaja avalduse koos vajalike lisadokumentidega vallavalitsusele. Puudega täisealise isiku hooldajatoetuse taotlemiseks esitavad hooldaja ja hooldatav avaldused koos vajalike lisadokumentidega vallavalitsusele. Pärast avalduse ja lisadokumentide laekumist viib sotsiaaltööspetsialist läbi hooldusvajaduse hindamise, mille tulemus fikseeritakse kirjalikult. Hooldaja määramise ja hooldajatoetuse maksmise otsustab vallavalitsus taotluse ja sotsiaaltöötaja poolt läbiviidud hooldusvajaduse hindamise alusel.
 
Hooldajatoetus määratakse tähtajaliselt:
1. hooldatava puude raskusastme kehtivuse lõpptähtajani
2. keskmise, raske ja sügava puudega hooldatava 16-aastaseks saamiseni
3. raske ja sügava puudega hooldatava 18 aastaseks saamiseni
4. muudel põhjustel, kui on põhjendatud eeldada hooldamise tähtajalisust.
 
Hooldajatoetuse võib määrata tähtajatult, kui puue on määratud tähtajatult.
Hooldajaks ei määrata isikut, kellele on määratud raske või sügav puue.
 
Hooldajatoetust makstakse üks kord kalendrikuus. Sügava puudega täiskasvanu hooldajatoetus 50 eurot. Sügava puudega lapse hooldajatoetus 50 eurot. Raske puudega täiskasvanu hooldajatoetus 40 eurot. Raske puudega lapse hooldajatoetus 40 eurot. Keskmise puudega lapse hooldajatoetus 30 eurot.
 
Õigusaktid: 
 
Avalduse blankett: