AS Nuia PMT otsib lukkseppa ja keevitajat

Töökuulutus

Mulgi Vallavalitsus pakub tööd
Abja Noortekeskuse juhatajale
 
Tööülesanded:
Noortekeskuse tegevuse eesmärk on läbi koostöövõrgustiku toetada laste ja noorte mitmekülgset  arengut, toimetulekut, ennetada riskikäitumist ning luua koos noortega võimalusi noortele vaba  tahte alusel tegutsemiseks ning vaba aja sisustamiseks.
Põhilised ülesanded:
Noortekeskuse tegevuse juhtimine ja asutuse üldise arengu eest vastutamine; läbi avatud noorsootöömeetodite erinevate huvidega noorte ühistegevuste ja omaalgatuste toetamine, noorte vaba aja sisustamine kodu- ja koolivälisel ajal ning noores vastutuse ja õigete  väärtushinnangute kasvatamine; noorte koolitamine, nõustamine ja teavitamine noorsootöö  küsimustes, koostöö teiste organisatsioonidega Mulgi vallas, Eestis ja ka välismaal; koostöö Mulgi  valla noortekeskustega, ühistes tegevustes osalemine, sh noorte töö-, puhke- ning projektilaagrite  korraldamine, noorsootegevusealaste projektide algatamine ja läbiviimine; laste- ja noorte ürituste  organiseerimine, korraldamine ja läbiviimine; noortekeskuse ruumide haldamine; osalemine  noortekeskuse eelarve koostamise protsessis.
 
Töökoha asukoht on Mulgi vald (Kooli 2, Abja-Paluoja, Viljandi maakond).
 
Nõuded kandidaadile:
 • keskharidus;
 • koostöövalmidus;
 • väga hea suhtlemis- ja meeskonnatöö oskus;
 • organiseerimisoskus, võime osaleda uute lahenduste väljatöötamisel;
 • eesti keele oskus kõrgtasemel;
 • arvuti kasutamise ja projektide kirjutamise oskus.
 
Kasuks tuleb:
 • isikliku sõiduauto kasutamise võimalus;
 • varasem töökogemus laste või noorte tegevuste juhendamisel.
 
Tööle asumise aeg: kokkuleppel
 
Kandideerimiseks esitada järgmised dokumendid:
 • kirjalik avaldus;
 • elulookirjeldus (CV);
 • lühivisioon noortekeskuse arengust ja juhtimise üldpõhimõtetest;
 •  haridust tõendava dokumendi koopia;
 • muud dokumendid kandidaadi soovil.
Dokumendid esitada 31. maiks 2022 digiallkirjastatult e-posti aadressile mulgi@mulgivald.ee või Mulgi vallavalitsusele aadressil Pärnu mnt 30, 69403 Abja-Paluoja, märgusõnaga „Abja  Noortekeskuse juhataja".
 
Lisainformatsioon: Reelika Liivak, telefon 524 3615, e-posti aadress reelika.liivak@mulgivald.ee

Abja gümnaasium pakub tööd

 

Töökuulutus

 

 

Töökuulutus

 

Töökuulutus

Halliste Põhikool ootab uuest õppeaastast
oma sõbralikku kollektiivi positiivse suhtumisega:
 • liikumisõpetajat (0,6 ametikohta);
 • haridustehnoloogi (0,4 ametikohta);
 • inglise keele õpetajat (1,0 ametikohta);
 • logopeedi (0,25 ametikohta).

Kuulutus

Karksi-Nuia lasteaed pakub tööd lasteaiaõpetajale

Kuulutus

Mulgi Vallavalitsus pakub tööd Abja-Paluoja Tervisekeskuses tugispetsialistidele:
koolipsühholoogile, logopeedile, sotsiaalpedagoogile, eripedagoogile

Mulgi vallas on 4 kooli ja 5 lasteaeda. Töökoht asub  Abja-Paluoja Tervisekeskuses (Järve tn 1 , Abja-Paluoja linn, Mulgi vald, Viljandi maakond), osaline töö valla õppeasutustes.

 

Mulgi Vallavalitsus pakub tööd koolipsühholoogile

Koolipsühholoogi töö eesmärgiks on koostöös õpetajate ja teiste tugispetsialistidega õpilase abi- ja toetusvajaduse väljaselgitamine, probleemide väljaselgitamine ja ennetamine ning õpilaste, lastevanemate, õpetajate, õppeasutuse juhtkonna nõustamine ja toetamine. Võrgustikutöö koos teiste valdkondade spetsialistidega.

Oled sobiv kandidaat, kui sul on kvalifikatsiooninõuetele vastav haridus. Kui magistrikraad on omandamisel, saame sobivusel kokkuleppele ja toetame paindliku töökorraldusega.

Kandidaadilt ootame usaldusväärsust ja algatusvõimet; suhtlemisoskust ja pingetaluvust;

otsustus-, koostöö- ja analüüsivõimet; rõõmsameelsust ja sõbralikkust.

Omalt poolt pakume enesetäiendamisvõimalusi, sõbralikku, toetavat ja kaasaegset töökeskkonda; võimalust teha vastutusrikast ja huvitavat tööd.

Tööle asumise aeg: kokkuleppel

Lisainfo: Mulgi vallas on 4 kooli ja 5 lasteaeda. Töökoht asub  Abja-Paluoja Tervisekeskuses (Järve tn 1 , Abja-Paluoja linn, Mulgi vald, Viljandi maakond), osaliselt töötamine valla õppeasutustes.

Kandideerimise info: Avaldus, CV, motivatsioonikiri, haridust ja kvalifikatsioonile vastavust tõendavate dokumentide koopiad esitada märgusõnaga „Koolipsühholoog" hiljemalt 31.05.2022 aadressile mulgi@mulgivald.ee. Täiendav info: tel +372 5243615, e-posti aadress reelika.liivak@mulgivald.ee.

 

Mulgi Vallavalitsus pakub tööd logopeedile

Logopeedi töö eesmärgiks on kõneravi vajavate ja arenguliste erivajadustega laste õppe ja arengu toetamine ning soodustada isiksuse eakohast arengut koostöös lastevanemate, haridustöötajate ja teiste erialaspetsialistidega.

Kandidaadilt ootame usaldusväärsust ja algatusvõimet; suhtlemisoskust ja pingetaluvust; otsustus-, koostöö- ja analüüsivõimet; rõõmsameelsust ja sõbralikkust.

Oled sobiv kandidaat, kui sul on kvalifikatsiooninõuetele vastav haridus. Kui magistrikraad on omandamisel, saame sobivusel kokkuleppele ja toetame paindliku töökorraldusega.

Kandidaadilt ootame pühendumist, koostöö väärtustamist lastega, lastevanematega ja kolleegidega ning head suhtlemisoskust ja avatud meelt.

Omalt poolt pakume väärtustloovat tööd, toetavaid kolleege, arengu- ja enesetäiendusvõimalusi.

Tööle asumise aeg: kokkuleppel

Lisainfo: Mulgi vallas on 4 kooli ja 5 lasteaeda. Töökoht asub  Abja-Paluoja Tervisekeskuses (Järve tn 1 , Abja-Paluoja linn, Mulgi vald, Viljandi maakond), osaliselt  töötamine valla õppeasutustes.

Kandideerimise info: Avaldus, CV, motivatsioonikiri, haridust ja kvalifikatsioonile vastavust tõendavate dokumentide koopiad esitada märgusõnaga „Logopeed" hiljemalt 31.05.2022 aadressile mulgi@mulgivald.ee. Täiendav info: tel +372 5243615,  e-posti aadress reelika.liivak@mulgivald.ee.

 

Mulgi Vallavalitsus pakub tööd sotsiaalpedagoogile

Sotsiaalpedagoogi töö eesmärgiks on koostöös lapse tugivõrgustikuga tema sotsiaalse kompetentsuse suurendamine ja sotsiaalsete oskuste arendamine, sh  kohanemine haridusasutuses, toimetulek kiusamisega, enesekontrolli arendamine, suhete loomine ja säilitamine. Läbi võrgustikutöö koordineerida erinevate pedagoogiliste probleemide ennetust ja lahenduste otsimist.

Oled sobiv kandidaat, kui sul on kvalifikatsiooninõuetele vastav haridus. Soovitav on eelnev töökogemus õppeasutustes.

Kandidaadilt ootame individuaalse nõustamise ja grupitöö läbiviimise oskust; head kohanemisvõimet ning toimetulekut erinevate inimeste ja pingeliste olukordadega;  oskust nii iseseisvalt oma tööd ja aega planeerida kui ka meeskonna- ja koostööoskust.

Omalt poolt pakum väärtustloovat tööd, toetavaid kolleege, arengu- ja enesetäiendusvõimalusi.

Tööle asumise aeg: kokkuleppel

Lisainfo: Mulgi vallas on 4 kooli ja 5 lasteaeda. Töökoht asub  Abja-Paluoja Tervisekeskuses (Järve tn 1 , Abja-Paluoja linn, Mulgi vald, Viljandi maakond), osaliselt töötamine valla õppeasutustes.

Kandideerimise info: Avaldus, CV, motivatsioonikiri, haridust ja kvalifikatsioonile vastavust tõendavate dokumentide koopiad esitada märgusõnaga „Sotsiaalpedagoog" hiljemalt 31.05.2022 aadressile mulgi@mulgivald.ee. Täiendav info: tel +372 5243615, e-posti aadress reelika.liivak@mulgivald.ee.

 

Mulgi Vallavalitsus pakub tööd eripedagoogile

Eripedagoogi töö eesmärgiks on eakaaslastest eristuva õppija arengu toetamine ja suunamine, arvestades õppekava nõuete ja võimalustega. Tööülesanded sisaldavad õpiabitunde, tunnivaatlusi, õpetajate nõustamist, individuaalset tööd lastega ning koolivalmiduse hindamist.

Oled sobiv kandidaat, kui sul on kvalifikatsiooninõuetele vastav haridus. Kui magistrikraad on omandamisel, saame sobivusel kokkuleppele ja toetame paindliku töökorraldusega.

Kandidaadilt ootame head kohanemisvõimet ning toimetulekut erinevate inimeste ja pingeliste olukordadega;  oskust nii iseseisvalt oma tööd ja aega planeerida kui ka meeskonna- ja koostööoskust.

Omalt poolt pakume enesetäiendamisvõimalusi, sõbralikku, toetavat ja kaasaegset töökeskkonda; võimalust teha vastutusrikast ja huvitavat tööd.

Tööle asumise aeg: kokkuleppel

Lisainfo: Mulgi vallas on 4 kooli ja 5 lasteaeda. Töökoht asub  Abja-Paluoja Tervisekeskuses (Järve tn 1 , Abja-Paluoja linn, Mulgi vald, Viljandi maakond), osaliselt töötamine valla õppeasutustes.

Lisainfo: Avaldus, CV, motivatsioonikiri, haridust ja kvalifikatsioonile vastavust tõendavate dokumentide koopiad esitada märgusõnaga „Eripedagoog" hiljemalt 31.05.2022 aadressile mulgi@mulgivald.ee. Täiendav info: tel +372 5243615, e-posti aadress reelika.liivak@mulgivald.ee.

 

Terviseamet kuulutab välja konkursi
PEREARSTI leidmiseks Mulgi vallas

Terviseamet kuulutab välja konkursi perearsti leidmiseks vabanenud nimistule N0770 üldarstiabi osutamiseks.
Perearsti teeninduspiirkond on Mulgi vald. Nimistu suurus seisuga 01.03.2022 on 2119 inimest.
 
Kandidaadile esitatavad nõuded:
1) registreering perearstina tervishoiutöötajate riiklikus registris tööle asumisel;
2) üldarstiabi osutamise alustamine alates 1. juulist 2022. a
3) teenuse osutamise asukoht Mulgi vallas;
4) eesti keele oskus kõnes ja kirjas, soovitavalt vene ja
inglise kõnekeele oskus;
5) kasuks tulevad töökogemus üldarstiabi osutamisel ning täiendkoolitused.
Kandidaadil esitada Terviseametile hiljemalt 9. aprilliks 2022. a (k.a) e-posti aadressil pmo@terviseamet.ee või kinnises ümbrikus postiaadressil Terviseamet, Paldiski 10614 Tallinn märgusõnaga „Perearstikonkurss Mulgi" järgmised dokumendid:
1. Kirjalik avaldus, milles märgitakse ära:
• konkursil osaleja ees- ja perekonnanimi, isikukood või sünniaeg, telefoninumber ja e-posti aadress;
• kavandatava tegevuskoha asukoht ja aadress;
• perearstiga koos töötama hakkavate tervishoiutöötajate nimed ja isikukoodid (olemasolul);
• perearstina tegutsemise kavandatav õiguslik vorm (füüsilisest isikust ettevõtjana või üldarstiabi osutava äriühingu kaudu);
2. CV
 
Konkursi võitjal on võimalik taotleda lähtetoetust suuruses 15 000 eurot, kui residentuuri lõpetamisest on möödas vähem kui viis aastat (www.sm.ee/et/tervishoiutootajad).
 
Kohalik omavalitsus tagab perearstile:
1) nüüdisaegsed töötingimused esmatasandi tervisekeskuses;
2) sisustatud ruumid ja nõutava aparatuuri ning seadmed;
3) ametikorteri;
4) sisseseadmiseks toetuse 5000 €;
5) vajadusel sõiduki kasutamise võimaluse või kompensatsiooni kuni 300 € kalendrikuus.
Motivatsioonipaketis pakutav on läbiräägitav.
 
Konkursi lisateave: kaie.soodla@terviseamet.ee või tel 650 9856