« Tagasi

Piirilinna detailplaneeringu algatamise lähteseisukohtade täiendamine

Tulenevalt planeerimisseaduse § 77 lõikest 5 teatame, et Mulgi Vallavolikogu 29. augusti
2023. a otsusega nr 135 algatati Kõvakülas Piirilinna (katastritunnus 60002:003:0055,
suurusega 11 592 m²) kinnistul detailplaneering. Mulgi Vallavolikogu 28.11.2023 otsusega
nr 154 täiendati detailplaneeringu algatamise lähteseisukohti.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on kaubandushoone ja seda teenindavate
infrastruktuuride rajamine ja kinnistu sihtotstarbe muutmine. Piirilinna maa suurus on 11 592
m 2 ja sihtotstarve maatulundusmaa. Detailplaneering on kehtivat Karksi valla üldplaneeringut
muutev.
Koostatud on keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnang. Arvestades kavandatud
tegevuse mahtu ja iseloomu ei ole põhjust eeldada, et detailplaneeringu realiseerumisel
kaasneks otsene või kaudne negatiivne keskkonnamõju.
Detailplaneeringu materjalidega on võimalik tutvuda Mulgi valla kodulehel:
https://mulgivald.ee/piirilinna .

 

Pilt loodud AI-generaatori DALL·E 2 abil, kasutades OpenAI tehnoloogiat.