« Tagasi

Piirilinna detailplaneeringu algatamine

Tulenevalt planeerimisseaduse § 77 lõikest 5 teatame, et Mulgi Vallavolikogu 29. augusti 2023. a otsusega nr 135 algatati Kõvakülas Piirilinna  (katastritunnus 60002:003:0055, suurusega 11 592 m²) kinnistul detailplaneering.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on kaubandushoone ja seda teenindavate infrastruktuuride rajamine ja kinnistu sihtotstarbe muutmine. Piirilinna kinnistu maa sihtotstarve on maatulundusmaa. Detailplaneering on kehtivat Karksi valla üldplaneeringut muutev.

Koostatud on keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnang. Arvestades kavandatud tegevuse mahtu ja iseloomu ei ole põhjust eeldada, et detailplaneeringu realiseerumisel kaasneks otsene või kaudne negatiivne keskkonnamõju.

Detailplaneeringu materjalidega on võimalik tutvuda Mulgi valla kodulehel: https://mulgivald.ee/piirilinna .