« Tagasi

Avalik konkurss Mulgi Vallavalitsuse lastekaitsespetsialisti ametikohale

Avalik konkurss Mulgi Vallavalitsuse lastekaitsespetsialisti ametikohale

Lastekaitsespetsialisti töö eesmärk on tulemusliku lastekaitsealase töö korraldamine Mulgi vallas, sh lapsele seadusega tagatud õiguste kaitse ja lapse heaolu kindlustamine lapsevanemate toetamise ning lapse kasvukeskkonna mõjutamise kaudu; aidata säilitada ja parandada Mulgi valla elanike elukvaliteeti ning nende ühiskonnas toimetulekut ja osalemisvõimet.

Töökoha asukoht: Mulgi vald.

Nõuded kandidaadile:

Lastekaitsespetsialisti ametikohal on nõutav:

• kõrgharidus;

• sotsiaaltöötaja kutse spetsialiseerumisega lastekaitsele või hiljemalt kahe aasta möödumisel alates lastekaitsetöötajana teenistusse asumisest valmidus kutset omandama;

• eesti keele oskus kõrgtasemel;

• arvuti kasutamise oskus, sh oskus kasutada arvutiprogramme ja andmekogusid;

• töövaldkonda reguleerivate õigusaktide tundmine, oskus koostada oma töövaldkonna üld- ja üksikakte;

• väga hea suhtlemis-, eneseväljendus- ja koostööoskus, kohusetunne, otsustus- ja vastutusvõime, oskus efektiivselt kasutada aega ning võimet stabiilselt ja tulemuslikult töötada ka pingeolukorras, algatusvõime, loovus, sh võime osaleda uute lahenduste väljatöötamisel, neid rakendada ning töötada iseseisvalt, oskus pidada läbirääkimisi, läbi viia nõupidamisi;

• B-kategooria juhiload.

• kasuks tuleb eelnev erialane töökogemus.

Omalt poolt pakume: huvitavat ja väljakutseid pakkuvat põnevat tööd, eneseteostusvõimalust eesmärgiga panustada Mulgi valla lastekaitsevaldkonna arengusse; konkurentsivõimelist palka, erialase enesetäiendus- ja koolitusvõimalusi, toetavat ja sõbralikku meeskonda, 35 kalendripäeva põhipuhkust, paindlikku tööaega (kaugtöö), ametiauto kasutamise võimalust või hüvitist isikliku sõiduauto kasutamisel.

Tööle asumise aeg: niipea kui võimalik

Kandideerimiseks esitada järgmised dokumendid:

• allkirjastatud kandideerimisavaldus koos kinnitusega, et ei esine asjaolusid, mis välistavad ametniku teenistusse võtmise;

• elulookirjeldus (CV);

• kvalifikatsiooninõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;

• muud kandidaadi poolt oluliseks peetavad dokumendid.

Kandideerimisdokumendid esitada hiljemalt 30. aprilliks 2023. a digiallkirjastatult e-posti aadressile mulgi@mulgivald.ee või Mulgi vallavalitsusele aadressil Pärnu mnt 30, 69403 AbjaPaluoja, märgusõnaga „Lastekaitsespetsialist".

Kontaktisik: sotsiaalnõunik Liana Andruško, telefon 524 7395, e-posti aadress liana.andrusko@mulgivald.ee