« Tagasi

Avalik konkurss Mulgi Vallavalitsuse lastekaitsespetsialisti ametikohale

Avalik konkurss Mulgi Vallavalitsuse lastekaitsespetsialisti ametikohale

Lastekaitsespetsialisti töö eesmärk on tulemusliku lastekaitsealase töö korraldamine Mulgi vallas, sh lapsele seadusega tagatud õiguste kaitse ja lapse heaolu kindlustamine lapsevanemate toetamise ning lapse kasvukeskkonna mõjutamise kaudu; aidata säilitada ja parandada Mulgi valla elanike elukvaliteeti ning nende ühiskonnas toimetulekut ja osalemisvõimet.

Töökoha asukoht: Mulgi vald.

Nõuded kandidaadile: Lastekaitsespetsialisti ametikohal on nõutav:

 • kõrgharidus;
 • erialane ettevalmistus ja teadmised;
 • sotsiaaltöötaja kutse spetsialiseerumisega lastekaitsele või hiljemalt kahe aasta möödumisel alates lastekaitsetöötajana teenistusse asumisest valmidus kutset omandama;
 • eesti keele oskus kõrgtasemel;
 • arvuti kasutamise oskus;
 • avaliku halduse organisatsiooni ja avalikku teenistust reguleerivate õigusaktide tundmine;
 • oskus pidada läbirääkimisi, läbi viia nõupidamisi, koostada dokumente (haldusdokumendid, lepingud jne) oma teenistuskohustuste piires;
 • algatusvõime, loovus, sh võime osaleda uute lahenduste väljatöötamisel, neid rakendada ning töötada iseseisvalt;
 • kasuks tuleb eelnev erialane töökogemus;
 • B-kategooria juhiload.
Omalt poolt pakume: eneseteostusvõimalust eesmärgiga panustada Mulgi valla lastekaitsevaldkonna arengusse; erialase enesetäiendamise võimalust, toetavat meeskonda.
 
Tööle asumise aeg: kokkuleppel
 
Kandideerimiseks esitada järgmised dokumendid:
 • allkirjastatud kandideerimisavaldus koos kinnitusega, et ei esine asjaolusid, mis välistavad ametniku teenistusse võtmise;
 • elulookirjeldus (CV);
 • kvalifikatsiooninõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
 • muud kandidaadi poolt oluliseks peetavad dokumendid.

Kandideerimisdokumendid esitada hiljemalt 13. veebruar 2023. a digiallkirjastatult e-posti aadressile mulgi@mulgivald.ee või Mulgi vallavalitsusele aadressil Pärnu mnt 30, 69403 Abja-Paluoja, märgusõnaga „Lastekaitsespetsialist".

Kontaktisik: sotsiaalnõunik Liana Andruško, telefon 524 7395, e-posti aadress liana.andrusko@mulgivald.ee