« Tagasi

Teearu detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine

Mulgi Vallavolikogu võttis vastu ja suunas avalikule väljapanekule 22.11.2022 otsusega nr 84 Põlde külas Teearu päikesepaneel 1 (48001:001:0953), Teearu päikesepaneel 2 (48001:001:0954), Teearu päikesepaneel 3 (48001:001:0955), Kõrgemäe-Urmase (10502:001:1084), Laaneserva (48001:001:0952) ja osaliselt Asula katastriüksuse (10502:001:0762) detailplaneeringu. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on päikeseelektrijaama rajamine. Detailplaneeringu ala suuruseks on ligikaudu 10 ha. Koostatav detailplaneering on üldplaneeringut muutev.

Teearu detailplaneering algatati Mulgi Vallavolikogu 16.12.2021 otsusega nr 23. Mulgi Vallavolikogu 16.06.2022. a otsusega nr 65 jäeti KSH algatamata, sest kavandatavate tegevuste elluviimisel ei ole alust eeldada olulise ebasoodsa mõju ilmnemist ning detailplaneeringu läbiviimiseks KSH algatamine ei ole vajalik.

Eesmärk on rajada mitmest tootmismoodulist koosnevad päikeseelektrijaamad. Detailplaneeringus on määratud päikeseelektrijaamade toimimiseks vajalike ehitiste, sealhulgas tehnovõrkude ja tehnorajatiste ning avalikule teele juurdepääsuteede võimalikud asukohad..  

 

Teearu detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 09.12.2022 kuni 09.01.2023. a aadressidel: Pärnu mnt 30, Abja-Paluoja ja Viljandi mnt 1, Karksi-Nuia

Detailplaneeringu materjalidega on võimalik tutvuda Mulgi valla kodulehel: 

https://mulgivald.ee/teearu